Praegune riigi kanga regenereerimine

Depositaar edastab tõendatud koopiad kõikidele allakirjutanud riikidele ning käesoleva lepinguga ühinevatele riikidele. Seda eesmärki järgides on iga EFTA riik ja Eesti sõlminud omavahel kahepoolse kokkuleppe, mis näeb ette meetmed põllumajandustoodete kaubanduse lihtsustamiseks. Igasugune käesoleva lepingu osalise riigi poolt või riigi ressursside kaudu mis tahes vormis antav abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi teatud ettevõtete eelistamise või teatud toodete valmistamise kaudu, tuleb lugeda, niivõrd kui see võib mõjutada kaubavahetust mõne EFTA riigi ja Eesti vahel, käesoleva lepingu õige toimimisega kokkusobimatuks. Eesti tegevuse või tegevusetuse vastaseid meetmeid võivad võtta ainult need EFTA riigid, kellega toimuvat kaubavahetust selline tegevus või tegevusetus mõjutab. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala 1 Käesoleva seaduse eesmärk on saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides saasteainete heite õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmetekke, et vältida ebasoodsat mõju keskkonnale.

Islandi Vabariik, Liechtensteini Vürstiriik, Norra Kuningriik, Šveitsi Konföderatsioon edaspidi «EFTA riigid» ja Eesti Vabariik edaspidi «Eesti»pidades meeles oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusintegratsiooni protsessis ja praegune riigi kanga regenereerimine oma valmisolekut teha koostööd selle protsessi tugevdamise mooduste ja meetmete otsimisel, arvestades EFTA riikide ja Eesti vaheliste sidemete, eriti aga Genfis Eesmärgid 1.

EFTA riigid ja Eesti loovad vastavalt käesoleva lepingu sätetele vabakaubanduspiirkonna.

Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vaheline leping

Käesolev leping, mis tugineb turumajandusega riikide vahelistele kaubandussuhetele ning demokraatlikest põhimõtetest ja inimõigustest kinnipidamisele, seab eesmärgiks: a edendada vastastikuse kaubanduse laiendamise kaudu EFTA riikide ja Eesti vaheliste majandussuhete harmoonilist arengut, soosides EFTA riikides ja Eestis sel viisil majanduse edenemist, elamis- ja töötingimuste paranemist ja suurenevat tootlikkust ning rahanduslikku stabiilsust; b tagada käesoleva lepingu osaliste riikide vahelises kaubanduses ausa konkurentsi tingimused; c anda sel viisil kaubandusbarjääride eemaldamisega oma panus Euroopa majandusintegratsiooni ja maailmakaubanduse harmoonilisse arendamisse ning laiendamisse.

Artikkel 2. Ulatus Käesolev leping kehtib: a toodetele, mis kuuluvad «Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoniseeritud süsteemi» peatükkide 25 kuni 97 alla, välja arvatud lisas 1 loetletud tooted; b protokollis A nimetatud toodetele, arvestades selles protokollis toodud tingimusi; c kalale ja teistele merest püütud toodetele, vastavalt lisale 2; juhul, kui nad pärinevad EFTA riigist või Eestist.

Artikkel 3. Päritolureeglid ja tollialane koostöö 1.

valu liigestes olgade kaes kasivarre probleem selle terjeri liigese probleemiga

Protokollis B määratletakse päritolureeglid ja koostöö vormid. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad rakendama asjakohaseid meetmeid, sealhulgas regulaarseid ühiskomitee poolseid läbivaatamisi ja administratiivkoostöö alaseid samme, tagamaks lepingu artiklite 4 imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud5 fiskaalse loomuga tollimaksud6 eksporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud7 impordi või ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed12 siseriiklik maksustamine21 re-eksport ja tõsine puudujääk ja protokolli B sätete tõhus ja harmooniline rakendamine ja banaanid liigeste raviks võimalikult palju kaubanduses esinevaid formaalsusi ning saavutamaks vastastikku rahuldavaid lahendusi kõikidele nende sätete rakendamisel tekkivatele probleemidele.

Pakendi Kaal: 0. Pakendi Suurus: 20cm x 20cm x 20cm 7.

Esimene punktis 2 märgitud läbivaatamine toimub ühe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist. Järgnevad läbivaatamised toimuvad üle ühe aasta.

Nende läbivaatamiste põhjal teevad käesoleva lepingu osalised riigid otsuse asjakohaste meetmete võtmise kohta. Artikkel 4.

 • Glukoosamiini kondroitiin kondroksiid
 • Haiget lapsele
 • Она встала и направилась к двери.

Imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises kaubavahetuses ei kehtestata mingeid uusi imporditolle ega nendega võrdväärset mõju omavaid makse. EFTA riigid ja Eesti kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast Eesti või EFTA riikide päritoluga toodetelt kõik imporditollid ja kõik nendega võrdväärset mõju omavad maksud.

artriit sormedes kuidas eemaldada liigeste kiire poletik

Artikkel 5. Fiskaalse loomuga tollimaksud Artikli 4 imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud sätted laienevad samuti fiskaalse loomuga tollimaksudele, välja arvatud protokollis C ettenähtud juhtudel. Artikkel 6.

 • Nimi liigeste ja luude ennetamine
 • Liigeste haiguste kaunviljad
 • Им необходим ключ, который хранится у Хейла.

Eksporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises praegune riigi kanga regenereerimine ei kehtestata mingeid uusi eksporditolle ega nendega võrdväärset mõju omavaid makse. EFTA riigid ja Eesti kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast kõik eksporditollid ja kõik nendega võrdväärset mõju omavad maksud.

Islandi Vabariik, Liechtensteini Vürstiriik, Norra Kuningriik, Šveitsi Konföderatsioon edaspidi «EFTA riigid» ja Eesti Vabariik edaspidi «Eesti»pidades meeles oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusintegratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut teha koostööd selle protsessi tugevdamise mooduste ja meetmete otsimisel, arvestades EFTA riikide ja Eesti vaheliste sidemete, eriti aga Genfis Eesmärgid 1. EFTA riigid ja Eesti loovad vastavalt käesoleva lepingu sätetele vabakaubanduspiirkonna.

Artikkel 7. Impordi või ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises kaubavahetuses praegune riigi kanga regenereerimine kehtestata impordile ega ekspordile mingeid uusi kvantitatiivseid piiranguid ega võeta nendega võrdväärset mõju omavaid meetmeid.

 1. Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vaheline leping – Riigi Teataja
 2. Ema on luud ja liigesed
 3. (10piece) Uued LN OZLN 0ZLN QFN Kiibistik See Kategooria Aktiivsed Komponendid
 4. Osteokondroosi ravi folk meetodite ja vahenditega
 5. Hot Müük Hongkong Jiaobi Jiao Yan Valgendamine 2 In 1 ostke online / müük \ plinkplonk.ee
 6. Они ее не бьют, им легко угодить.
 7. Tööstusheite seadus – Riigi Teataja

EFTA riigid kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast impordile või ekspordile kehtestatud kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed, välja arvatud lisas 3 ettenähtud juhtudel.

Eesti kaotab alates käesoleva lepingu jõustumise päevast kõik impordile või ekspordile kehtestatud kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed. Artikkel 8. Üldised erandid Käesolev leping ei välista impordi- ekspordi- või transiitkaubakeeldusid või -piiranguid, kui see on õigustatud ühiskondliku moraali, riikliku poliitika või riikliku julgeoleku; inimeste, loomade või taimede ja keskkonna tervise ning elu kaitse; kunsti- ajaloolise või arheoloogilise väärtusega riiklike aarete kaitse; intellektuaalse omandi kaitse; kulla ja hõbedaga seotud reeglite tõttu; või ammutatavate loodusressursside säilitamisega, kui sellised meetmed kehtestatakse koos piirangutega kodumaisele tootmisele või tarbimisele.

Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või käesoleva lepingu osaliste riikide vahelise kaubavahetuse varjatud piiramise vahendiks.

Seaduse eesmärk ja reguleerimisala 1 Käesoleva seaduse eesmärk on saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides saasteainete heite õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmetekke, et vältida ebasoodsat mõju keskkonnale. Seaduse kohaldamisala 1 tööstuslikele tegevusvaldkondadele, mis on loetletud käesoleva seaduse §-s 19; 2 suurtele põletusseadmetele vastavalt käesoleva seaduse §-s 64 sätestatule; 3 jäätmepõletus- ja koospõletustehastele vastavalt käesoleva seaduse §-s 85 sätestatule; 4 orgaanilisi lahusteid kasutavatele käitistele ja tegevustele, mis on määratletud käesoleva seaduse §-s ; 5 titaandioksiidi tootvatele käitistele.

Artikkel 9. Riiklikud monopolid 1. Käesoleva lepingu osalised riigid tagavad, et iga kommertsiseloomuga riiklik monopol reguleeritakse vastavalt protokolli D sätetele nii, et EFTA riikide ja Eesti kodanike vahel ei toimuks mingit diskrimineerimist kaupade hankimise ja turustamise tingimuste osas. Neid kaupu hangitakse ja turustatakse kommertseesmärkidel.

Selle artikli sätted kehtivad igale institutsioonile, mille kaudu käesoleva lepingu osaliste riikide kompetentsed ametivõimud juhivad, piiritlevad või märgatavalt mõjutavad seadustes või tegelikkuses, kas otseselt või kaudselt käesoleva lepingu osaliste riikide vahelist importi või eksporti. Need sätted kehtivad samuti riigi poolt teistele institutsioonidele delegeeritud monopolide kohta. Artikkel Tehnilised eeskirjad 1. Käesoleva lepingu osalised riigid otsustasid: a konsulteerida koheselt ühiskomitee raames sobiva lahenduse leidmiseks, kui üks lepinguosaline riik on arvamusel, et teine lepinguosaline riik on võtnud meetmeid, mis võivad tekitada või on tekitanud kaubandustõkkeid; b arutada ühiskomitees võimalusi, et teha tihedamat koostööd tõkete eemaldamiseks.

See koostöö võib toimuda tehniliste eeskirjade ja standardiseerimise ning testimise ja sertifitseerimisega seotud aladel.

Märguanded

Lepinguosalised riigid kohustuvad tegema tehnilised eeskirjad teatavaks vastavalt WTO tehniliste kaubandustõkete kokkuleppele. Põllumajandustoodete kaubandus 1. Käesoleva lepingu osalised riigid teatavad oma valmisolekust edendada põllumajandustoodete kaubanduse harmoonilist arengut niivõrd, kui seda võimaldab nende riikide põllumajanduspoliitika.

valu liigeste parast 55 faktid liigeste haiguste kohta

Seda eesmärki järgides on iga EFTA riik ja Eesti sõlminud omavahel kahepoolse kokkuleppe, mis näeb ette meetmed põllumajandustoodete kaubanduse lihtsustamiseks. Käesoleva lepingu osalised riigid ei rakenda oma sanitaar- ja fütosanitaareeskirju diskrimineerivalt ning ei võta mingeid uusi meetmeid, millel on kaubavahetust tõkestav mõju. Siseriiklik maksustamine 1.

Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad hoiduma igasugustest siseriiklikest fiskaalse loomuga meetmetest või tegevusest, mis otseselt või kaudselt diskrimineerib EFTA riigist või Eestist pärinevaid tooteid. Eksportöörid ei tohi kasu saada siseriiklike maksude tagasisaamisest, mis lisanduvad otsestele või kaudsetele maksudele ning kehtivad toodete osas, mida eksporditakse käesoleva lepingu osalise riigi territooriumile.

Maksed 1. EFTA riigi ja Eesti vahelise kaubavahetusega seotud maksed ja nende maksete ülekandmine selle käesoleva lepingu osalise riigi territooriumile, kus asub kreeditor, on vaba igasugustest piirangutest. Lepingupoolte vahelised maksed sooritatakse vabalt konverteeritavas valuutas, kui konkreetsed ettevõtted pole konkreetsetel juhtudel teisiti kokku leppinud.

Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad hoiduma igasugustest valuutavahetusega seotud või administratiivsetest piirangutest selliste lühiajaliste ja keskmise tähtajaga laenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel, residendi osalusega kommertstehingutes.

Riigihanked 1. Lepingupooled peavad käesoleva lepingu lahutamatuks eesmärgiks nende riigihangete turgude liberaliseerimist mittediskrimineerimise ja vastastikkuse alusel, eriti aga WTO asutava kokkuleppe IV lisa valitsushangete kokkuleppe baasil. Selle saavutamiseks kohustuvad lepingupooled ühiskomitee raames hiljemalt ühe aasta jooksul peale käesoleva lepingu jõustumist välja töötama reeglid sellise liberaliseerimise tagamiseks.

Käesoleva lepingu osalised riigid seavad eesmärgiks WTO valitsushangete kokkuleppega ühinemise.

poks valutab harjad kuidas valu vigastada

Intellektuaalse omandi kaitse 1. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad andma ja tagama intellektuaalse omandi õigustele piisava, tõhusa ja mittediskrimineeriva kaitse, sealhulgas meetmete rakendamise nende õiguste maksmapanemiseks viimaste rikkumise, võltsimise ja piraatluse puhul. Praegune riigi kanga regenereerimine lepingu osaliste riikide üksikasjalikud kohustused on ära toodud lisas 4.

Vastavalt TRIPS lepingu olulistele määrustele, eriti artiklile 4 ja 5, peavad lepinguosalised riigid üksteise kodanikke kohtlema mitte halvemini kui mis tahes teise riigi kodanikke. TRIPS lepingu artikli 4 punkti d kohaselt tuleb mis tahes eelist, hüvet, privileegi või immuniteeti, mis tuleneb käesoleva lepingu osalises riigis kehtivatest rahvusvahelistest lepingutest, alates käesoleva lepingu jõustumise hetkest ning kuue kuu jooksul käesoleva lepingu jõustumisest teistele lepinguosalistele riikidele teatades sellest kohustusest vabastada, eeldusel et see ei põhjusta teiste lepinguosaliste riikide kodanike omavolilist või õigustamatut diskrimineerimist.

Kaks või enam käesoleva lepingu osalist riiki võivad sõlmida täiendavaid, käesoleva lepingu piire ületavaid lepinguid eeldusel, et sellised lepingud on avatud kõikidele teistele käesoleva lepingu osalistele riikidele ühinemiseks samadel tingimustel ning et nad on valmis alustama sel eesmärgil heas usus läbirääkimisi. Käesoleva lepingu osalised riigid nõustuvad mõne EFTA riigi või Eesti palvel vaatama üle käesolevas artiklis ja lisas 4 sisalduvad intellektuaalse omandi õiguste kaitse sätted eesmärgiga parandada täiendavalt kaitse taset ning hoida ära või heastada kaubavahetuse ebakõlad, mis on põhjustatud intellektuaalse omandi õiguste kaitstuse tegelikust tasemest.

Ettevõtteid puudutavad konkurentsireeglid 1.

Järgnevad asjaolud, kui need mõjutavad mõne EFTA riigi ja Eesti vahelist kaubavahetust, ei sobi kokku käesoleva lepingu õige toimimisega: a kõik ettevõtetevahelised kokkulepped, ettevõtete liitude otsused ja ettevõtetevaheline kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tulemuseks on konkurentsi takistamine, kitsendamine või moonutamine; b ühe või mitme ettevõtte domineeriva seisundi väärtarvitamine käesoleva lepingu osaliste riikide territooriumeil või nende olulisel osal.

Lõike 1 sätted kehtivad ka riiklike ettevõtete tegevuse kohta, samuti ettevõtetele, kellele käesoleva lepingu osalised riigid annavad eri- või ainuõigusi, niivõrd kui nende sätete rakendamine ei tõkesta seaduses või tegelikkuses neile seatud konkreetsete riiklike ülesannete täitmist.

Kui mõni käesoleva lepingu osaline riik otsustab, et mingi tegevus ei sobi kokku lõigete 1 ja 2 sätetega, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja vastavuses seal toodud protseduuridega. Riiklik abi 1. Igasugune käesoleva praegune riigi kanga regenereerimine osalise riigi poolt või riigi ressursside kaudu mis tahes vormis antav abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi teatud ettevõtete eelistamise või teatud toodete valmistamise kaudu, tuleb lugeda, niivõrd kui see võib mõjutada kaubavahetust mõne EFTA riigi ja Eesti vahel, käesoleva lepingu õige toimimisega kokkusobimatuks.

Kõik lõikega 1 vastuolus olevad tegevused kuuluvad hindamisele lisas 5 toodud kriteeriumide alusel.

Parimad kategooria ettepanekud

Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad tagama riikliku abi meetmete praegune riigi kanga regenereerimine lisas 6 kirjeldatud informatsioonivahetuse kaudu. Kui käesoleva lepingu osaline riik hindab mingi tegevuse kokkusobimatuks lõike 1 sätetega, on tal õigus võtta vastavaid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja vastavuses seal toodud protseduuridega.

Erakorralised abinõud teatud toodete importimisel Kui mingit toodet imporditakse sellistes suurenenud kogustes või niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada: a tõsist kahju samalaadse või otseselt konkureeriva toote kodumaisele tootjale käesoleva lepingu osalise importiva riigi territooriumil, või b tõsiseid häireid mõnes tootega seotud majandussektoris või raskusi, mis võivad kaasa tuua piirkonna majandusolukorra tõsist halvenemist, siis on lepinguosalisel riigil õigus võtta asjakohaseid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja seal toodud protseduuri kohaselt.

Struktuurilised ümberkorraldused 1. Vaatamata artiklis 4 imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud sätestatule on Eestil õigus võtta piiratud tähtajaks erakorralisi meetmeid tollimaksude suurendamise näol. Need meetmed võivad puudutada ainult uusi tööstusharusid või teatud ümberstruktureerimise protsessis olevaid või tõsistes raskustes olevaid tööstusharusid, eriti kui need raskused põhjustavad olulisi sotsiaalseid probleeme.

Nad ei tohi olla kõrgemad tollimaksudest, mida võetakse Eestisse teistest riikidest imporditud sarnastelt toodetelt. Neid meetmeid ei tohi võtta kauem kui kaks aastat, välja arvatud juhul, kui pikem periood on lubatud ühiskomitee poolt. Kõik struktuurilisi ümberkorraldusi puudutavad erakorralised meetmed lakkavad kehtimast hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva kokkuleppe jõustumist. Eesti informeerib ühiskomiteed kõikidest erakorralistest meetmetest, mida ta kavatseb võtta, ning EFTA riikide taotlusel praegune riigi kanga regenereerimine ühiskomitees enne nende meetmete võtmist konsultatsioonid selliste meetmete ning nendega seotud valdkondade asjus.

Selliste meetmete võtmisel annab Eesti ühiskomiteele üle käesoleva artikli alusel rakendatud tollimaksude kaotamise graafiku. See graafik peab näitama nende tollimaksude järk-järgulise kaotamise võrdsete iga-aastaste määrade kaupa alustades hiljemalt kaks aastat pärast tollimaksude sisseviimist. Ühiskomitee võib otsustada teistsuguse graafiku kasuks.

Re-eksport ja tõsine puudujääk Kui artiklite 6 eksporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad koorige soojendavad liigesed ja 7 impordi või ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed sätete järgimine viib: a re-ekspordini kolmandasse riiki, mille suhtes on käesoleva lepingu osaline eksportiv riik säilitanud kõnealuse toote osas koguselised ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud nendega võrdväärset mõju omavad meetmed; või b käesoleva lepingu osalise eksportiva riigi jaoks olulise toote tõsise puudujäägi või selle tekkimise ohule; ning kus ülaltoodud olukorrad toovad või võivad kaasa tuua tõsiseid raskusi eksportivale lepinguosalisele riigile, siis võib see lepinguosaline riik tarvitusele võtta vajalikud abinõud kooskõlas artikli 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur tingimustega ja sealtoodud protseduuridega.

Need abinõud ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta. Raskused maksebilansiga 1. Käesoleva lepingu osalised riigid hoiduvad piiravate meetmete võtmisest maksebilansi tasakaalustamise eesmärgil.

Eelistatakse hindadel põhinevaid meetmeid, mida tuleb maksebilansi olukorra paranemisel järk-järgult vähendada ning kaotada, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

Sami Hedberg: Parhaat Palat

Vastavalt olukorrale informeerib kas EFTA riik või Eesti teisi käesoleva lepingu osalisi riike ja ühiskomiteed viivitamatult, võimaluse korral juba enne praegune riigi kanga regenereerimine võtmist, ning annab üle ajakava nende meetmete kaotamiseks. Ühiskomitee uurib mõne teise lepinguosalise riigi taotlusel võetud meetmete säilitamise vajadust.

Investeeringutega seotud ülekannete ja investeeritud või reinvesteeritud summade ning kõikide sellega kaasnevate tulude tagasitulekuga seotud ülekannete suhtes ei võeta mingeid piiravaid meetmeid.

Arbitraaži protseduur 1.

Käesoleva lepingu osaliste riikide vahelisi vaidlusi, mis puudutavad lepinguosaliste riikide õigusi ja kohustusi, ning mida ühiskomitee pole suutnud kuue kuu jooksul konsultatsioonide abil lahendada, võib mis tahes vaidluse osapool kaevata vahekohtusse, adresseeerides kirjaliku teate teisele vaidluse osapoolele.

Selle teate koopia tuleb edastada kõikidele käesoleva lepingu osalistele riikidele. Arbitraažikohtu koosseisu ja tegevuse määratleb lisa 7. Kaitsemeetmete võtmise protseduur 1.

solvestab sundroomi ravi hoidke sormega kaes olevat liigendit

Enne käesoleva artikli järgnevates lõigetes kirjeldatud kaitsemeetmete võtmise protseduuri algatamist püüavad käesoleva lepingu osalised riigid lahendada kõik nendevahelised eriarvamused vahetute konsultatsioonide teel ning informeerivad sellest teisi käesoleva lepingu osalisi riike.

Hoolimata käesoleva artikli lõike 6 sätetest, kohustub see lepinguosaline riik, kes kavatseb kaitsemeetmeid võtta, viivitamatult teatama sellest teistele lepinguosalistele riikidele ja ühiskomiteele ning esitama kogu asjassepuutuva praegune riigi kanga regenereerimine.