Uhiste elavhaiguste ravi.

Niisuguse massiivse ühiskondliku muutuse mõjud indiviididele, tavakodanikele ja ülemklassi meestele ja naistele olid tõsiseks mõtteaineks, nende isikute sümptomeid vaadeldi ambivalentselt kui hinda, mida pidid maksma ühiskonna liikmed, et nende maailmast saaks täiesti modernne maailm. Benveniste märgib oma ammuses, kuid endiselt huvipakkuvas töös sümptomite seostest iidse Indo-Euroopa kolmetise ühiskondliku jaotusega, et haavad, nägemise puudumine ja nõrkusest-väsimusest-jõuetusest koosnev kaebuste kompleks on Lääne ühiskonnas olnud eriliselt markeeritud ning seostunud vastavalt sõjaväeliste, preesterlike ja põllumajanduslike funktsioonidega. Seetõttu on isegi pealiskaudne sümptomite tähendus, nagu seda sümptomite abil väljendatakse, sööbinud tähendustesse ja suhetesse, mis korraldavad meie igapäevast maailma, kaasa arvatud seda, kuidas me taasloome vastastikustes mõjustustes iseenda mina. Kui rinnavalu on võimalik taandada ravitavaks ägedaks kopsupõletikuks, on niisugune bioloogiline taandamine tohutu saavutus. Oled sa üldiselt stoiline, hüsteeriline, hüpohondriline, manipulatiivne?

Keha qi vitaalne energia arvatakse elavat harmoonias keskonna kulgemisega. Tunne viiakse kooskõlla kehaliste komponentidega, mis omakorda korreleeruvad on vastastikuses seoses tihedalt ilma, aja, füüsilise ümbruskonnaga ja sotsiaalpoliitilise korraga. Haiguse käsitusviis toetub sellele tervikuks ühendatud, dialektilisele visioonile. Indias peetakse kehamina vastuvõtlikuks ainetele ja sümbolitele nende vastastikuses sotsiaalses koostoimes Daniel Tervis on tasakaal kehavedelike ja välismaailma koostisosade vahel, see väljendub toitumistavadeja sotsiaalsete suhete hierarhia kaudu, mis on tihedalt korraldatud maailma süstemaatilise liigitamise ümber, lähtudes puhta ja ebapuhta mõistetest.

Laps on ebapuhas, kui teda puudutab menstrueeriv ema, sest menstruaalveri võib siseneda pooride kaudu lapse kehasse Shwedertäpselt samuti nagu toit, mis võetakse vastu kelleltki madalamast kastist pärinevalt, ühineb kehaga ja rüvetab selle seestpidiselt.

Keha on seega läbilaskev üleloomulikele ja müstilistele jõududele. Navahode seas on keha suurepärases esteetilises ja moraalses harmoonias Navaho maailma loodusliku maastikuga Sandner ; Witerspoon Keha sümboliseerib maastikku ja maastik keha.

Sarnane idee esineb hiinlastel Unschuld ja mitmes teises ühiskonnas. Nendes kultuurides on kehalised hädad ühtlasi moraalsed probleemid: need on sotsiaalsete suhete ja kultuurilise eetose disharmoonia ikoonid.

Lugedes Hippokratese meditsiinilisi tekste märkame, et kuigi mõned kontseptsioonid on üpris erinevad, oli sarnane tervikuks ühendav, dialektiline arusaam kehast, minast ja maailmast olemas ka muistses Lääne ühiskonnas.

Teatav ühiskondlik tähendus on kätketud keha protsessidesse ja kogemustesse, mõnikord lausa sõnasõnaliselt, nagu näiteks juhtudel, kui rituaalne ümberlõikamine ja teised vigastuste vormid peenise vigastamine, tätoveerimine, kliitori eemaldamine; sõrmeliigeste amputeerimine, ohverdamine tähistavad üleminekut ühest staatusest teise või grupi- ja isiklikku identiteeti.

Austraalia aborigeenide hulgas viiakse isiklik tootem nahasse rituaalse vigastamise teel; isik saab teatava nahanime, mis identifitseerib tema sotsiaalset gruppi ja isiklikku staatust Warner ; Munn Sotsiaalne kogemus väljendub selles, kuidas me tunneme ja kogeme oma kehaseisundeid ja kuidas me paistame teistele Turner Kõvasti korsetiga kinni tõmmatud naisekeha Euroopa varasemal ajajärgul määras ja samavõrra ka väljendas teatud nägemust naisest ja tema rollist uhiste elavhaiguste ravi.

Paljudes kultuurides tavapärane feminiinsuse seostamine vasaku kehapoolega — mis samuti sageli sümboliseerib ebapuhtust, pimedust, osteokondrite olaliigese ravi, õelaid motiive ja hulka teisi negatiivseid opositsioone mehe parema kehapoolega — edastab teavet nii kehalise kogemuse kohta kui ka sotsiaalsete kategooriate kohta, mis seostub soo moraalsete tähendustega Needham Põhja-Ameerika kultuuris pannakse suurt rõhku defektitule nahale, lõhnatule, nooruslikule kehale, seksualiseeritud kehakujule ja zhestidele, mis on osa kapitalistlikust süsteemist, levitades kommertsialiseerunud sümboolseid tähendusi; need aga, nagu kõik kultuurilised süsteemid, on suunavad inimese keha ja isiklike läbielamuste ning grupi prioriteetide ja ootuste kujunemisel.

Tõepoolest, nende kehastatud väärtuste kaudu toimub sotsiaalne kontroll ning poliitiline ideoloogia saab kehaliste tunnete ja füsioloogiliste vajaduste näol materiaalse kuju. Selleks, et mõista, milline tähendus on sümptomitel ja haigustel, peame me esmalt mõistma normeerivaid kontseptsioone, mille keha loob seoses iseenda ja maailmaga.

Need kohalikku sotsiaalsesse süsteemi lahutamatult kuuluvad aspektid annavad teavet, kuidas me tunneme, kuidas me tajume tavapäraseid kehalisi protsesse ja kuidas me neid tundeid ja protsesse tõlgendame. Me ei avasta oma kehasid ja sisemist maailma de novo. Kõik inimesed õpivad ära meetodid, et kontrollida kehalisi protsesse ja retoorilisi idioome verbaalseid ja mitteverbaalseidet suhelda kehaliste seisunditega, sh haigusseisunditega.

On olemas erinevad söömise, pesemise, naermise ja igapäevaste kehaliste funktsioonide teostamise sülitamine, köhimine, urineerimine, roojamine, menstrueerimine jne viisid. Ja need normaalse tegevuse stiilid mõjutavad haiguse idioome Nichter.

Me õpime, kuidas ära tunda ja reageerida valule, kuidas ära tunda ja väljendada funktsioonihäireid. Idioomid, mida me õpime, on sageli needsamad kanalid, mida uhiste elavhaiguste ravi kasutame uhiste elavhaiguste ravi liiki hädade väljendamisel.

Ebamugavus rinnus võib viidata ärevusele või stenokardiale, kopsupõletikule või raskele kaotusele. Pingepeavalud võivad väljendada arvukaid seisundeid: kurnatust, kaela lülisamba kroonilist põletikku või akuutse ülemiste hingamisteede nakkuse poolt põhjustatud vaevust või süvenevat diabeeti, aga ka viletsust, mille põhjustab töökaotus, masendav tööolukord või süstemaatiliselt demoraliseeriv abielusuhe.

Sageli väljendavad kehalised idioomid samaaegselt mitmeid häda vorme. Olukordadeks, milles füsioloogiline pingereaktsioon või krooniline meditsiiniline haigus loovad teatava bioloogilise pinnase, on seega olemas spetsiaalne väljakujunenud kaebuste kanal kaasa arvatud nõrkus, hingeldus, ebamugavus rinnus ja alakehavalumida saab laiendada erinevat liiki hädade väljendamiseks.

Järelikult on kaebuste tuumaks füsioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete tähenduste tihe omavaheline põimumine Keinman Haiguse idioomid kooruvad välja dünaamilisest dialektikast kehaliste protsesside ja kultuuriliste kategooriate vahel, kogemuse ja tähenduse vahel. Uus-Guinea Sepiku piirkonna pärismaalaste seas antakse haigusest märku sellega, et haige inimene tõmbub täielikult eemale Lewis Ta näitab tunnetatava kogemuse intensiivsust selle kaudu, et ta katab oma keha tuha ja mullaga, loobub toidust ja jääb isoleerituks.

Mõnes kultuuris võivad haiguse idioomid olla pigem ühetaolised ja ilmalikud ja teistes võivad need sisaldada stoilist vaikust. Mõnes India kogukonnas väljendatakse haigust näiteks eriliste troopide kaudu, mis annavad edasi antud ühiskonnas kehtivaid peamisi hierarhilisi suhteid puhtuse ja roojasuse vahel.

Need troobid panevad paika, kellele näidatakse välja sümptomeid ja kellelt võetakse vastu toitu ja ravimeid. Traditsioonilist braahmani ema, kes menstrueerib, võib hirm rüvetada oma poega hoida tagasi poega puudutamast isegi siis, kui poeg on haige, või siis keelab ta pojal endale liiga lähedale tulla Shweder Nii Indias kui paljudes teistes ühiskondades väljendub haigusega seotud käitumine ja hoolitsemine toidujagamise viisis ja dieedis Nichter Dieeti kohandatakse selleks, et taastada organismi humoraalne tasakaal.

olaliigese vigastused ja ravi

Erilised toidud ja traditsioonilised ravimid võivad olla ühised indiviidide puhul, keda sugulus- või sõprussidemed liidavad kokku isehakanud teraapiameeskonnaks, kes on vastutav patsiendi ravi eest Janzen Teatud kirjaeelsetes ühiskondades — näiteks Alaska eskimote ja Uus-Ginea mägismaa kalulide juures — uhiste elavhaiguste ravi haiguse väljendamine grupiliikmete seas tasakaalustatud vastastikuses süsteemis, mis on kõigi nende ühiskondade keskseks strukturaalseks põhimõtteks Briggs ; Schieffelin See süsteem määrab ära, kes peab mida kelle jaoks tegema vastutasuks selle eest, kes on teinud või oleks pidanud tegema mida kellegi jaoks selleks, et tulevikus oleks korraldatud, kes teeb mida kelle jaoks.

Põhja-Ameerika ühiskonnas on ka meil olemas need tavapärased arusaamad kehast, need harjumuslikud mina ja sümptomite kujutamise viisid. Võttes aga arvesse Põhja-Ameerika elustiilide märkimisväärset pluralismi, etnilisi ja religioosseid taustu, hariduslikke, kutsealaseid ja majanduslikke staatusi, peame tegema vahet kõigile ühiste populaarsete kultuuriliste tähenduste ja nende tähenduste vahel, mis piirduvad konkreetsete alagruppidega.

Seetõttu on keerulisem rääkida teadmiste kohalikest süsteemidest ning suhetest, mis näitavad, kuidas me suhtume sümptomitesse; need süsteemid võivad üksteisest oluliselt erineda.

Nendes kohalikes süsteemides kehtivate tähenduste üle arutlevad erineva võimuastmega isikud, kes püüavad teisi veenda oma häda tõsiduses ja vajaduses pääseda ligi rohkematele abiallikatele. Sellise kohaliku süsteemi liikmed võivad püüda eitada ilmselgeid normist põikumise väljendusi või üritada ravi otsingul värvata lähikondlasi. On selge, et indiviidid erinevad oma retooriliste oskuste poolest viletsuse idioomide reastamisel Beeman Mitteasjatundjate arusaamised haigusest mõjutavad nii verbaalset kui ka mitteverbaalset suhtlemist.

Näoilmed, kehaliigutused ja häda hääleline väljendus võivad olla piisavalt universaalsed, et teiste kogukondade liikmed mõistaksid, et meiega on midagi lahti Ekman Aga samuti on olemas peenemad detailid, mis viitavad meie varasematele kogemustele, tähtsamatele hetkemuredele ja praktilistele viisidele probleemidega toimetulekuks.

Need iseärasused on loomulik osa sellest, mida peetakse antud piirkonnas enesestmõistetavaks, ja samas on need läbipaistmatud nende jaoks, kellele meile omased eluviisid on võõrad.

Bakterid – Vikipeedia

Pealegi avaldavad need iseloomulikud idioomid omakorda mõju sellele, kuidas me kogeme vaevusi Good ; Kleinman ja Kleinman ; Rosaldo Seega sa tõlgendad iseenda kaebuste keelt ja minu vastuseid sulle, ning see mõjutab sinu sümptomeid. Asjaolu, et me kasutame sümptomite terminoloogia puhul nii laia pindmiste tähenduste spektrit, uhiste elavhaiguste ravi tõestus kultuuris esinevatest peentest nüanssidest.

Nigeeria psühhiaatri patsiendid näiteks kaebavad sageli, et nad tunnevad justkui sipelgavad roomaksid nende peas — kaebus, mis on eriomane nende kultuurile [Ebigbo ]. See on arusaamatu inimesele, kes ei ole osaline nendes piirkondlikult tuntud ühistes teadmistes Helman Siiski peitub siin ilmselgelt ka tõsine ebakindlus tähenduse välise tasandi suhtes. Oled sa üldiselt stoiline, hüsteeriline, hüpohondriline, manipulatiivne? Minu arvamus sellest, kes sa oled, mõjutab seda, kuidas ma sinu kaebusi tõlgendan.

Meie omavahelised suhted määravad ära, kuidas ma reageerin sinu kaebustele peavalu üle. Meievahelistesse suhetesse on kaasatud ka see, kuidas ma olen minevikus sulle reageerinud ja sina mullelisaks ka see, kuidas me mõlemad mõistame praegust olukorda; kroonilise haiguse puhul hõlmab see samahästi need reageerimise ja olukorra mudelid, mis on juba kujunenud sadade eelnevate kaebuste toel.

Minu tõlgendus sinupoolsetest teadetest vaevuste kohta lähtub meie tavapärase suhtlemise mudelitest haiguse ajal. Võib öelda, et sinu hurt spin arutmia keel on saanud osaks meievaheliste suhete keelest. Seetõttu on isegi pealiskaudne sümptomite tähendus, nagu seda sümptomite abil väljendatakse, sööbinud tähendustesse ja suhetesse, mis korraldavad meie igapäevast maailma, kaasa arvatud seda, kuidas me taasloome vastastikustes mõjustustes iseenda mina.

See teeb isegi pealiskaudsetest sümptomitest rikkaliku metafooride süsteemi, mis on kasutatav paljudes kommunikatsiooniliikides. Sümptomite tähenduse loogiline tulem on diagnoosi semiootika. Arsti jaoks on vajalik patsiendi kaebused haiguse illness sümptomid tõlkida tõve disease märkidesse. Nt saab patsiendi rinnavalust arsti jaoks stenokardia — märk pärgarteri tromboosist. Diagnoos on läbinisti semiootiline tegevus: ühe sümbolisüsteemi analüüs, millele järgneb selle tõlkimine ühest süsteemist teise.

Kaebusi tõlgendatakse ka sündroomidena — sümptomite rühmana, mis teatud aja vältel esinevad üheaegselt — mis oma koosesinemise tõttu viitavad omaette haigusele. Arstid püüavad jälile jõuda patognoomilistele märkidele — nähtavatele, tajutavatele tõenditele salaja kulgevast patoloogiast —, mis moodustavad mingi konkreetse haiguse. Selline tõlgenduslik kalduvus kliinilistele diagnoosidele tähendab seda, et patsiendi-arsti vastastikune suhtlus on korraldatud ülekuulamise vormis Mishler Oluline ei ole mitte see, mida patsient mõtleb, vaid see, mida ta ütleb.

Sellest kaebuste jutustusest sünnib tekst, mis tuleb arstil koos diagnostikuga dekodeerida. Arstidel pole paraku väljaõpet, mis teeks nendest iseseisvad tähendussüsteemide tõlgendajad. Neile praktiliselt ei õpetata, et bioloogilised protsessid on meile tuttavad ainult läbi sotsiaalselt konstrueeritud kategooriate, mis piiravad kogemist samavõrd, kui seda teeb ebatäpne füsioloogia; see on mõtlemisviis, mis sobib paremini kokku kindla teadmisega kehateadusest kui meditsiinialase elukutse närvilise skeptitsismiga.

Neid on õpetatud suhtuma kahtlustega patsientide lugudesse nende haigusest ja põhjuslikesse uskumustesse. Nende juttude ja seletuste vorm uhiste elavhaiguste ravi osutada haiguslikele protsessidele, nende sisu aga viia eksiteele.

Navigeerimismenüü

On ootuspärane, et krooniliselt haigetest saavad hoolduses probleemsed patsiendid ja nemad omakorda kogevad oma ravi probleemina tervishoiusüsteemis. Anda patsiendi haiguskogemusele eluõigus, tunnistades seda kogemust ja kuulates seda empaatiliselt ära — see on krooniliselt haigete hoolduses võtmeülesandeks, kuid ühtlasi ülesanne, mille teeb eriti raskeks selle regulaarsus, järjepidevus ja püsivus, mida haiguse kroonilisus tingib.

Sümptomite tõlgendamine haiguse kulgemise käigus kujutab endast tähenduste pidevalt muutuva süsteemi tõlgendamist. Nendes tähendustes on kätketud läbielatud kogemused ja neid on võimalik mõista, kui omandame võime etnograafiliselt hinnata nende tähenduste omavaheliste suhete konteksti, referentide loomust ning viisi, kuidas neid on kogetud ajalises plaanis. Kultuuriline mõtestatus kui tähendus Haigusel on tähendus veel teises mõttes, kuna konkreetsetelesümptomitele ja vaevustele on erinevatel ajajärkudel ja ühiskondades omane erinev kultuuriline silmapaistvus.

Sellised erilised sümptomid ja haiguste kategooriad toovad endaga kaasa iseäranis jõulised kultuurilised tähendused, sageli nii-öelda stigmatiseerivat laadi.

valu uhises ei liigu

Vähesed põhjaameeriklased on kunagi näinud või kuulnud pidalitõbe põdevat inimest, kuid seda haigust ümbritseb Lääne kollektiivses teadvuses sedavõrd hirmuäratav mütoloogia, et samavõrd vähesed reageeriksid sellele ilma põlastuse ja kohutava hirmuta, kui neile öeldaks, et nemad ise või nende lähedane tuttav kannatab leepra uhiste elavhaiguste ravi. Hiliskeskajal vähendas Must Surm muhkkatk Euroopa kontinendi rahvastikku kolmveerandi võrra.

Seetõttu sai Must Surm kurjuse ja terrori sümboliks. See sai mitmete asjade märgukujuks: Jumala viha, inimese pattulangemine ja kannatus ning surm kui surematu hinge transtsendentaalsus Bynum ; Gottfried Ükskõik, milline eriline religioosne tähendus oli Mustal Surmal konkreetses kogukonnas, selle varjutas peagi tohutult jõuline praktiline tähendus, mis sellel mõistel oli nakatunute ja nende perekondade jaoks.

Selle haiguse embleemi tarvitamine seadis kodu ja naabruskonna karantiini isolatsiooni ja tegi elanikest hukkamõistetud väljatõugatud, kes kujutasid endast ähvardavat ohtu ühiskonnale. Asjaolu, et sõnal katk pole tänapäeval praktiliselt mingit erilist tähendust, on illusratsiooniks tähenduse teisenemise protsessile, millele Foucault on osutanud — kasutades näitena vaimuhaigust Läänes —, uhiste elavhaiguste ravi oluliselt muuta kultuuriliselt esiletungiva sümboolse märgi loomust, mille teatud haigused haigetele peale suruvad.

Katkuepideemiate kadumine on jõuliselt sellele transformatsioonile kaasa aidanud. Need viitasid keskklassi laialtlevinud ebamugavustele, mis kaasnesid tempokate ühiskondlike muudatustega. Just need muudatused tegid Põhja-Ameerika ühiskonnast, mis oli seni kinni Niisuguse massiivse ühiskondliku muutuse mõjud indiviididele, tavakodanikele ja ülemklassi meestele ja naistele olid tõsiseks mõtteaineks, nende isikute sümptomeid vaadeldi ambivalentselt kui hinda, mida pidid maksma ühiskonna liikmed, et nende maailmast saaks täiesti modernne maailm.

Võtkem teine näide kultuuriliselt märgistatud haigusest, nimelt nõidus. Süüdistused nõiduses kätkesid endas varase Uus-Inglismaa puritaanlikus maailmas paljusid oma aja tuumhirme, sealhulgas hirmu väärastumise, egotsentrilisuse, antisotsiaalse käitumise ja seksuaalsuse ees. See nähtus väljendas kinnismõtet valvsuse ja kadeduse kaudu kontrollimisest ning seletas lahti ebaõnne ja hukatuslikkuse olemasolu maailmas, kus valitseb karm, kuid õiglane Jumal.

Kahekümnenda sajandi Aafrika hõimuühiskondades sümboliseerib nõiakunst sarnast huvi armukadeduse, kadeduse ja halva õnne allikate vastu, kuigi siin on rõhk pigem inimese kui saatana kurjusel.

 • Folk medicine toetab artriiti
 • Juuksur valutab spin
 • Kuidas vahendada uhist poletiku
 • Фонтейн по-прежнему смотрел на ВР, перебирая в уме остающиеся возможности.
 • Lihased valutavad polved

Aafrika kontekstis annab nõidus ühtlasi edasi hirme, mis on seotud viljakust ja küla ühtsust ähvardavate ohtudega Turner ; Janzen Mõlemas ühiskonnas sai nõidus peamiseks seletusmudeliks pahaloomulistele haigustele, mis olid juhuslikud ja ettearvamatud, nagu nõidus isegi; pealegi pakkus see nõiaväelisi vahendeid kontrolli saavutamiseks näiliselt ebaõiglase kannatamise ja enneaegse surma üle. Hiina ühiskonnas omistati mitmetele vaimuhaigustele — mida nimetati hullumeelsuseks, fengbing — aastatuhandete vältel erilist tähendust Lin ja Lin Isegi tänapäeval paneb hullumeelsus häbimärgi mitte ainult haigele inimesele, vaid ka kogu tema perekonnale.

Abielusobitaja esitas traditsiooniliselt küsimuse, kas perekonnaliikmete seas on esinenud hullumeelsust; kui oli, siis välistas see asjaolu antud perekonna kui sobilike abikaasade allika uhiste elavhaiguste ravi perekonnale keskendunud Hiina sotsiaalses süsteemis tähendas see katastroofi.

Skisofreeniliste ja maniakaal-depressiivsete patsientidega perekonnad tänapäeva Hiinas ja Taivanis ja isegi traditsiooniteadlike hiinlaste pered Ameerika Ühendriikides kogevad ikka veel samasugust suurt häbi ja teisi häbimärgistusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid.

Sageli on selle perekondliku kultuuri liikmetele parem, kui patsient jääb lõplikult haiglahooldusele või ei ela kodus. Ühte meie uurimistöö neurasteenia juhtumit Hiinas kirjeldatakse 6.

ENSV Hooaeg 8 Osa 12 Nelikümmend

Hiina näide pakub märkimisväärseid võrdlusi neurasteeniajuhtudega Kuigi see oluline biopsühhosotsiaalne probleem toob välja teatud tähendused, mis on iga ühiskonna jaoks unikaalsed, saab tuua veel palju näiteid, mille puhul neurasteenia ühiskondlik tõlgendamine haigusena sickness annab edasi identseid tähendusi.

Meie enda ajajärgu kõige jõulisemat sümboolset laengut kandvateks haigusteks Läänes on tõenäoliselt vähk, südamehaigus ja uued sugulisel teel edasikanduvad epideemiad — herpes ja omandatud immuunpuudulikkuse sündroom AIDS. Esimene — endiselt väga pahaloomuline, näiliselt valimatult esinev, suuresti kontrollimatu probleem — on otsene ähvardus Erilised väärtused, mida ma silmas pean, hõlmavad kujunemist kaootilistest inimomastest probleemidest lõplikeks praktilisteks probleemideks, millele toovad lahenduse pigem tehnoloogilised vahendid kui uhiste elavhaiguste ravi seostuvad avatud lõpuga küsimused.

Vähk on segadusseajav meeldetuletus ettearvamatuse, ebakindluse ja ebaõigluse — need kõik on väärtusküsimused — kibedatest viljadest inimeksistentsis. Vähk sunnib meid silmitsi seisma kontrolli puudumisega meie endi ja teiste surma üle. Vähk toob esile meie võimetuse seletada ja jagu saada paljust meie enda maailmas.

Vähk on samuti laetud nähtamatute reostusainetega nt ioniseeriv kiirgus ja isegi meie igapäevase toidu keemilised koostisosad seonduva riski tähendustega.

Haiguse (illness) tähendused

Need ähvardavad tähendused põimivad meie muistsed nakatumishirmud võimsate tänapäevaste hirmudega inimese tekitatud, keskkonda toksiliste jäätmetega mürgitavate katastroofide ees. Need paljastavad meie suutmatuse kontrollida tehnoloogia tagajärgi. Populaarne uskumus vähivastaste ravimite mürgisusest laiendab ohu kuvandamist põhjustelt ravimitele ja tundub kaasavat biomeditsiinilise tehnoloogia kui osa sellest ohust.

Vastupidiselt varasematele eeldustele, on meie keskkond muutunud seda hirmutavamaks, mida enam me oleme õppinud.

Südamehaigus, nagu ka vähk, tundub otsustavat meie eluviisi üle: mida me otsustame süüa, mida meile meeldib teha.

Haigus ja tõbi

See osutab majanduse pöörasele tempole, mille eeltingimuseks on veel kiirem tehnoloogiline muutus ja sellega kaasaskäiv paratamatus — füsioloogilised vaevused. See räägib meile meie endi elustiili riskidest tõtt-öelda on selline nartsissistlik personaalsus selgelt kohaldatud olemaks edukaim kapitalistlikus süsteemis. Südamehaigus uhiste elavhaiguste ravi nähtava kuju kõikjalolevale pingele meie elus, lähedaste sotsiaalsete sidemete kokkuvarisemisele ning mõlema, nii vaba aja valud puusade ja vaagna liigestes järjepideva füüsilise tegevuse kadumisele meie tööpäevadest koosnevas maailmas Lasch ; Helman Ühiskondlik reaktsioon igale konkreetsele probleemile ütleb meile samuti mõndagi Ameerika ühiskonna väärtussüsteemi kohta.

Sümptomeid, mida põhjustavad vaevuste ja haiguse sotsiaalsed allikad, käsitleme me kui meditsiinilisi probleeme. Isikliku elustiili muutmise ideoloogias süüdistame me ohvrit. Nii vähk kui südamehaigus, tugevdavad meie arusaama meie aja ohtudest ja paljude inimese poolt tekitatud hädade allikatest. Kuid valitsuse reaktsioon on mõeldud ähmastama visiooni haigusest sickness kui millestki, mis annab mõista, et midagi on valesti sotsiaalse korraga ja seda asendama muutma meditsiiniliseks kitsalt tehniliste küsimustega.

Kas on veel paremat peeglit, et näha, millised me oleme? Nii nagu vähi ja südamehaiguse kohta, saame genitaalse herpese ja AIDSi kohta öelda, et need haigused toovad inimeseni teatud kultuurilise tähenduse Brandt Nii nagu varem süüfilise ja tripperi juhtumite puhul, häbimärgistavad nüüd herpes ja AIDS ohvri valuliku ja viimatimainitu puhul surmava sugulisel teel nakkava patu märgiga. Samas annab reaktsioon nendele haigustele märku, et üleüldine seksuaalsuse kommertsialiseerunud kujutamine postindustriaalses kapitalistlikus ühiskonnas peidab endas topeltstandardit, nii amoraalse juhusliku sugulise vahekorra lubamist individuaalsete õiguste ja tarbijaväärtuste kattevarjus, kui ka kõrget olgugi et üsna silmakirjalikku moraali, suguhaiguslike tagajärgede uhiste elavhaiguste ravi.

Kas sa tead, mida see tähendab! Need tähendused kätkevad hirmu pikalevenivast ja varasest surmast, ähvarduse inetuks tegevast ravist koos sellega kaasneva keha- ja minapildi kaotusega, häbi ärateenitud haiguse pärast, homoseksuaalide diskrimineerimise jne.

See vutlar on kultuuriliselt märgistatud haiguse kaitsekilp, domineeriv ühiskondlik sümbol, mis, olles kord inimesele rakendatud, muserdab põhjalikult selle inimese identiteeti ja millest pole kerge vabaneda. Veidi vähem kultuurilist tähendust näitlikustab võhiklik arusaam kõrgvererõhutõvest Põhja-Ameerikas. Blumhageni uurimus kirjeldab kõrgvererõhutõvega seonduvaid uskumusi, mida toetasid peamiselt keskklassi kuuluvad kolledzhiharidusega patsiendid Seattle'is. Võhiklik mudel peab kõrgvererõhutõve olemuseks liigset pinget, mitte ilmtingimata kõrget vererõhku, kuigi just viimane on see, mida see termin biomeditsiinilises kasutuses tähendab.

Blumhagen näitab, et kõrgvererõhutõve võhiklik tõlgendamine haigusena illness on Põhja-Ameerika rahvapärane mudel, mis aitab seletada sagedast allumatust antud haiguse vastu kasutatavale meditsiinilisele ravirezhiimile. Allumatust peavad arstid kõrgvererõhutõve tõhusa ravimise peamiseks takistuseks. Kui ta ei tunne pinget, siis ta eitab, et tal on kõrgvererõhutõbi, ja ei võta ravimeid.

Bakterid on värvusetud, sinised või punakad, erineva kujuga, üksikud või ahelatena. Bakterirakk on ehituselt lihtsam eukarüootsest rakust, ega sisalda viimasele omaseid membraanseid organelle. Kuigi bakterirakud on keerukama ehitusega kui viirused, on nad siiski väga lihtsad. Nende ehitus on kindlaks tehtud enam kui tuhandekordse suurendusega optiliste mikroskoopide ja saja tuhande kordse suurendusega elektronmikroskoopide abil. Kõiki bakterirakke ümbritseb tihe rakukestmistõttu toit saab rakku siseneda ainult lahustunud kujul.

Antud juhul on haiguse illness mudel tõve disease mudeli teine külg. Ravi objekt peab kontrollima oma vererõhku iga päev sõltumata stressist või pingest. See rahvapärane mudel koos oma mõjudega haigehooldusele osutub Põhja-Ameerika ühiskonnas laialt levinuks, hoolimata tervisealastest teavituskampaaniatest kliinikuis ja meedias. Selle püsivus on kultuuriliste tähenduste säilimise jõu mõõdupuuks.

Kõik materjalid kuuluvad autorikaitse alla. Artiklit kasutades viidake selle aadressile.

Mitte ainuüksi haiguste nimetused pole väärtustega laetud. Ka sümptomid võivad kanda kultuurilisi tähendusi. Benveniste märgib oma ammuses, kuid endiselt huvipakkuvas töös sümptomite seostest iidse Indo-Euroopa kolmetise ühiskondliku jaotusega, et haavad, nägemise puudumine ja nõrkusest-väsimusest-jõuetusest koosnev kaebuste kompleks on Lääne ühiskonnas olnud eriliselt markeeritud ning seostunud vastavalt sõjaväeliste, preesterlike ja põllumajanduslike funktsioonidega.

Kroonilise valu kaebuste epideemia Põhja-Ameerikas viitab sellele, et valu omab meie tänapäevas erilist tähendust ja on nähtavasti murdnud neurasteenia väsimuse-nõrkuse kaebuste ülemvõimu. Ehk on isikliku vabaduse ja õnne saavutamise ideoloogia Põhja-Ameerika kultuuris omandanud paljude jaoks tähenduse, et see garanteerib vabanemise kannatustest ja uhiste elavhaiguste ravi.

See mõte on silmatorkavas vastuolus suurele osale industrialiseerimata maailmast omase ootusega, et valu on elu ootuspärane osa ja seda peab taluma vaikides. Põhimõte ei ole selles, et pelgalt teatud sümptomitele osutatakse mingites kindlates kultuurilistes ja ajaloolistes oludes erilist tähelepanu, vaid silmas tuleb pidada, et kõigi sümptomite tähendused, nagu ma olen juba eelnevalt märkinud, sõltuvad piirkondlikult tuntud teadmistest keha ja tema patoloogiate kohta.

VTK raamat - Sümptomite ja haiguste tähendus

Seega seostub nõrkus lokaalsetes Hiina kogukondades eluenergia qi kadumisega, mis on omakorda keskseks teemaks traditsioonilistes Hiina etnomeditsiinilistes teooriates.

See teeb Hiina meditsiinilises teoorias sperma kaotamisest potentsiaalselt eluohtliku haiguse. Selle uskumustesüsteemi tõttu on traditsioonidele orienteeritud Hiina teismelised poisid ja noorukid eriliselt hirmul öise seemneerituse ja teiste seemnepurske vormide tagajärgede pärast; nende vaatenurk on rabavas kontrastis nende eakaaslaste omaga kaasaja Läänes, kus see tundub olevat positiivselt väärtustatud.

Lõuna-Aasias, kus ajurveda meditsiinilise teooria kohaselt eritavad mõlemad, nii mees kui naine, seemnevedelikku, kannab uhiste elavhaiguste ravi sama hirmsat tähendust naiste jaoks. Asjaolu, et naise seemne kadumine on biomeditsiinilise teooria järgi võimatu, illustreerib suurt semantilist lõhet haiguse illness ja tõve disease vahel.

Eksisteerib suur valik n-ö kultuuriliselt seotud kaebusi vt Simons ja Hughes See on märk Põhja-Ameerika ühiskonna markeeritud pluralismist, et sümptomid kannavad kindlat tähendust mitte ainult ühiskonnas tervikuna, vaid ka muudes eraldi eluvaldkondades, mille määravad ühiskonnaklass, rass, vanus ja sugu. Menopausi kaebused on omased valgetele, keskealistele keskklassi naistele. Samas enamiku teiste kultuuride naised läbivad menopausi vaid mõne tõsisema kaebusega ning seda elumuutust ei käsitleta haigusena Kaufert ja Gilbert ; McKinlay ja McKinlay Kuid menopausi kaebusi rõhutavad meedia ja meedikud majanduslikel põhjustel.

 • Soome liigeste geel
 • Folk oiguskaitsevahendid liigeste ja lihaste haigustele
 • Mida teha kui keskmise sorme liigese valus kaes
 •  - Мне нужен список очередности работы на «ТРАНСТЕКСТЕ».
 • Villane long randme valu liigestes

Need on jõudnud populaarsesse Põhja-Ameerika kultuuri kui märgid kardetud üleminekust vanemasse ikka ja aseksuaalsusesse ühiskonnas, mis on keskendunud nooruse kultusele ja seksuaalsele külgetõmbele. Samamoodi on premenstruaalne sündroom sümptomite kogu, mis on ennekuulmatu suurema osa maailma jaoks ja ka Ameerika Ühendriikide traditsiooniliste etniliste gruppide liikmete jaoks, kuid mis on järjest enam omane valgele, Põhja-Ameerika keskklassile.

Mitte-Lääne arstid käsitlevad premenstruaalset sündroomi siiski kui järjekordset näidet Lääne keskklassi inimese tahtmatusest taluda valu või kannatust, ükskõik kui väike või ootuspärane see ka on. Võib-olla on selle kultuuriline tähendus tingitud tugevalt vastandlikest tunnetest, mis seostuvad traditsiooniliselt sugu edasikandvate funktsioonidega ja naiselikkusega Lääne ühiskonna naiste hulgas.

Need märgivad rahvuslikku, klassilist ja kindla ajamomendi sisserändaja staatust. Need peaksid professionaalsetele tervishoiutöötajatele märku andma peamistest kultuurilistest erinevustest, mis eeldavad läbitunnetatud seisukohavõtte. Liialt sageli virgutavad need aga hoopis traditsioonilisi etnilisi stereotüüpe, mis võivad avaldada ebasoovitavat mõju haigehooldusele.

Секунду спустя оба, залившись краской, делали доклад директору Агентства национальной безопасности. - Д-директор, - заикаясь выдавил светловолосый.  - Я - агент Колиандер.

Kultuuriliselt esiletõusvad haigused informeerivad meid muutustest, kuid samuti järjepidevusest ajas ja ruumis. Teadlikkus tähendusest, mida kannab rinnas olev valulik tükk, ei piirdu enam rikkamate ja haritud naistega Põhja-Ameerikas ning köhimise ja kähisemise potentsiaalne füsioloogiline tähendus suitsetajate seas on rohkem teadvustatud kui minevikus. Või teine näide: verine sülg, õhetav jume ja peen kahvatus, mis on nii hästi tuntud Iga nimetatud haiguse tähendus on etiooplaste jaoks teistsugune kui Bostoni elanike jaoks.

Kus möllavad ägedad rahutused, nälg ja epideemilised nakkused, on vähe tõenäoline, et krooniliste seisundite sümptomid oleksid kohalikus kollektiivses teadvuses sama olulisel kohal kui ühiskondades, mis on läbinud ülemineku epideemilistest haigustest kroonilisteks vaevusteks, olles haiguslikkuse ja surevuse peamine põhjus.

Uhiste elavhaiguste ravi ja impotentsus keskealiste meeste seas, akne ja lühike kasv noorukite seas, tüsedus ja toitumishäired buliimia ja anoreksia teismeliste ja noorte täiskasvanud naiste seas ning kosmeetilised mured vanemate elanike seas on kultuuriliselt märgistatud seisundid, mis väljendavad tänapäeva Lääne ühiskonna nartsissistlikku eelsoodumust.

Enamik baktereid on heterotroofid. Autotroofide süsiniku allikas on süsihappegaas CO2. Autotroofideks on bakterite hulgas näiteks rohe- purpur- ja tsüanobakterid. On leitud ka metanogeenseid ehk metaanist toituvaid baktereid. Näiteks Bakteritele anti ladinakeelne nimi Methylokorus infernorum. Fototroofid kasutavad valgusenergiat päikeseenergiat. Kemotroofid saavad energiat keemilise substraadi oksüdeerimisel.

Huvitav rühm bakterimaailmas on autotroofsed kemosünteesijad bakterid ehk kemolitotroofid.

Nad saavad energiat anorgaaniliste ühendite oksüdatsioonist ja kasutavad süsinikuallikana süsihappegaasi väävlibakteridvesinikubakteridrauabakterid.

Väävlibakterid elavad kuumaveeallikatesmudas ja seisvates veekogudes ning toituvad vees leiduvast väävlist. Väävlibakteritele iseloomulik mädamunalõhn tuleneb nende toodetavast väävelvesinikust. Põllumajanduses on suur tähtsus lämmastikku siduvatel bakteritel, eriti neil, kes muudavad õhulämmastiku nitraatideks.

Mõni sellistest bakteritest, näiteks Rhizobium, elutseb herne ja ristiku juurtes. Raku energeetilises metabolismis kasutatava elektroni päritolu järgi jaotatakse bakterid litotroofideks ja organotroofideks.

 1.  Мы его не украли, - искренне удивилась Росио.
 2. Ravi artriidi artriidiga
 3.  Понимаете, я не могу отойти от телефона, - уклончиво отозвался Ролдан.
 4. Kuidas ravida polveliiges valu
 5. Osta ghk gel liigesi
 6. Kaasaegsed artroosi ravivormid
 7. Ola uhise ravi ulevaate artroos

Litotroofid kasutavad elektroni andjana anorgaanilisi ühendeid. Organotroofid kasutavad elektroni andjana orgaanilisi ühendeid. Prokarüoodid jaotatakse aeroobideks ja anaeroobideks. Obligatoorsed aeroobid kasutavad hapnikku rakuhingamisel ega saa hapnikuta elada. Fakultatiivsed anaeroobid kasutavad hapniku olemasolul seda rakuhingamisel. Kui keskkonnas puudub hapnik, toimub käärimine. Obligatoorsetele anaeroobidele on hapnik mürk. Mõned obligatoorsed anaeroobid on kääritajad, teised liigid saavad energiat anaeroobse hingamisega, mille korral on elektronide lõppaktseptoriks hingamisel hapniku asemel mõni muu anorgaaniline molekul.

Aeroobid valmistavad orgaanilist ainet ehk bakterid sünteesivad vajalikke toitaineid ise, kasutades selleks klorofüllinagu seda teevad ka rohelised taimed. Anaeroobid toituvad valmis orgaanilisest ainest. Osa baktereid elab parasiitidena taimedes ja loomadespõhjustades mitmesuguseid haigusi.

liigeste ja korvade valud

Neid nimetatakse patogeenseteks ehk tõvestavateks bakteriteks. Paljud bakterid elavad saprobiontidenamis tähendab seda, et nad toituvad surnud orgaanilisest ainest. Bakterid täidavad uhiste elavhaiguste ravi elusolendite seisukohalt elulise tähtsusega ülesannet: nad teevad võimalikuks hapnikusüsinikdioksiidi ja lämmastikuühendite varude korduva kasutamise.

Kui bakterid ei põhjustaks surnud organismide kõdunemist, ei jätkuks mullas taimedele enam õige varsti toitu, ilma taimedeta aga ei saaks elada loomad. Normaalne mikrofloora[ muuda muuda lähteteksti ] Nii taimede, loomade kui ka inimestega elab alati koos palju erinevaid baktereid, mis moodustavad nimetatud organismide normaalse mikrofloora ehk mikrobiotsönoosi ehk mikrobioota.

Et organismid on avatud süsteemidsatub neisse pidevalt uusi mikroobe, kuid nad kõik ei jää püsima. Vastavalt juurdumisele eristatakse organismi resident mikrofloorat ehk indigeenset ehk sümbiontset floorat siia kuuluvad kõik mikroobid, mis on keskkonnas juurdunud ja transiit- ehk passaažmikrofloora siia kuuluvad mikroobid, mis jäävad keskkonda lühikeseks ajaks, seejärel kas hukkuvad või tõrjutakse organismist välja.

Inimestega koos elavaid baktereid on kõige enam jämesooleskuid neid leidub ka mujal. Normaalne mikrofloora on enamasti kahjutu ja selle koostis sõltub paljudest faktoritest. Normaalne mikrofloora kaitseb organismi haigusetekitajate uhiste elavhaiguste ravi, takistades organismile kahjulike bakterite kinnitumist kudedelestimuleerides antikehade teket.

Patogeensed bakterid ja toksiinid[ muuda muuda lähteteksti ] Bakterid, mis inimese organismi tungides põhjustavad haigusi, nimetatakse patogeenseteks. Enamik neist moodustavad mürkaineid ehk toksiinemis kutsuvad esile koekahjustusi.

Toksiinid on reeglina valgulised. Selleks, et oleks lihtsam haigestumist vältida, peab teadma, kuidas haigusetekitajad bakterid levivad. Haigused ja vaktsiinid[ muuda muuda lähteteksti ] Bakteriaalsed haigused on enamasti nakkushaigused. Mikroobide põhimassi moodustavad saprofüüdid ehk roisklased, mis etendavad meie elus väga tähtsat osa käärimisprotsessidlämmastiku ringkäik looduses, roiskumisprotsessid jne. Nakkushaiguse väljakujunemiseks peab haigusetekitaja sattuma vastuvõtlikku organismi.

Selle teed on erinevad, näiteks soolenakkuste korral suu kaudu. Alati ei põhjusta haigusetekitaja sattumine organismi haigestumist. Haigestumiseks on vaja hulka haigustekitajaid.

Organismis puhkeb võitlus haigustekitajaga. Kui võidab organism, siis haigestumist ei järgne, kui võidab aga haigustekitaja, on tagajärjeks kindla kliinilise kuluga haigestumine, ent võitlus tekitajaga käib ka haiguse vältel.

Bakteriaalsed haigused on näiteks sealavi age poletik abortklamüüdiaklamüdidoosgonorröatoksoplasmoosteetanussalmonelloosbotulismkõhutüüfustüüfusdifteeriadüsenteeriakoolerakopsutuberkuloostuberkuloosleepra ehk pidalitõbibaktertoidumürgistusläkaköhaleginellooslisterioosmeningiitkatk muhk- kopsu- nahakatk jms või bioloogilise relvana kasutust leidnud siberi katk.

Ohtlikeks patogeenideks on veel leegionäride haigust põhjustav bakter Legionella pneumophila ja lihasööjabakter Streptococcus pyogenes. Erinevalt viirushaigustest saab bakterihaigusi ravida antibiootikumidegaabi on ka vaktsineerimisest. Antibiootikume on suur hulk. Paljud antibiootikumid on suunatud põhiliselt bakteri rakus toimuvate valgusünteesi komponentide pärssimisele, aga on ka teistsuguse toimemehhanismiga antibiootikume, mõned neist blokeerivad bakterite genoomi replikatsiooni jm.

Bakterid eritavad ka ise antibiootikume, mida saab kasutada vaktsiinidena bakterhaiguste puhul. Bakterite toodetud mürgised jääkained, mida sisaldavad riknenud toiduained, võivad põhjustada seedehäireid.

Toit, vajalikkus inimesele[ muuda muuda lähteteksti ] Inimene kasutas baktereid või ja juustu valmistamisel juba ammu enne seda, kui ta midagi teadis selliste organismide olemasolust. Bakterite abil toodetakse enamik hapendatud piimasaadusi, näiteks hapupiimakeefiri ja jogurtitsamuti alkoholiantibiootikume, veiniäädikat ja muid orgaanilisi ühendeid. Ka roiskumine, sealhulgas toiduainete riknemine, on bakterite tegevuse tagajärg.

Inimene kasutab baktereid veel naha parkimisellinaleotamisel ja reovete puhastamisel. Bakterid aitavad jõgedel ja järvedel puhtana säilida. Piima pastöriseerimisel kuumutatakse seda temperatuurini, mis on piisav kõikide bakterirakkude hävitamiseks, ellu jäävad ainult spoorid. Et piimas leiduvad tõvestavad pisikud spoore ei moodusta, on pastöriseeritud piima joomine ohutu.

vaikeste liigeste turse

Küll aga võivad ellujäänud spooridest kasvavad kahjutud bakterid piima hapendada.