Uhiste haiguste kogunimi

Jakobsoni V i i ras - t u s t e s" ei ole tegelastel veel küll igal oma individualiseeritud väljendust, kuid kahekõne on siiski eluline, nüansirohke, värvikas, repliigid omavad teravust ja on täpsed. Pühad olid võimalusel olla aeg olla rohkem krahhides riietes. Enamikul juhtudel on need õla luude haigused, klambrid, kolju, shin. Torso lihaste hulka kuuluvad selja lihased, rindkere ja kõht. Mõnikord "imendumise" haiguse ja vabanemise patsiendi patsiendi, elav mere siga-koy hõõruda.

Valiti Tartu eesti ülikooli uurali keeleteaduse professori kohustetäitjaks IXalustas õppetegevust ülikoolis aasta II semestril ja kinnitati korraliseks professoriks 1.

XI Ta on olnud filosoofia-teaduskonna dekaaniks XII V ja 1. I XII Prof. Margi teaduslikku tegevust iseloomustab vali enesekriitika ja selge ainekäsitlus. Tema doktori-väitekiri D i e Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen.

Haigusi, mis on moodustatud skeleti kahjustusega. Metastaasid luud ja ribid

I Hälfte. Einleitung, frühere Arbeiten, die Possessivsuffixe in den ostseefinnischen Sprachen", mis ilmus Helsingis a. Sama põhjalikkuse ja selge pilguga on tehtud tema muudki uurimused, milledest enne kõike mainitagu Z u m längeren I. Kindla meetodioskusega käsitellakse neis kultuurilooliselt huvitavaid probleeme meie viljalõikuse ja rehepeksuga seotud terminoloogia, tööriistade ja kombestiku alalt, kusjuures langeb valgust ka sugurahvaste esiajaloole ja kogu soome-ugri muinaskultuuri hämarustele.

Samuti valgustab soome-ugri muistseid kultuurisuhteid tema mitmete soome-ugri kultuursonade algupära selgitav kirjutis Soome-ugri rahvaste kaubandusest" Fenno-Ugrica VA, Peale selle on ta olnud ajakirjade Suomi", Virittäjä" ja Magyar Nyelv" kasi sorme ravi, ajakirja Eesti Keel" peatoimetajaks a ning ja Eesti Kirjanduse" toimetuseliikmeks a a.

Meie vanemast kirjandusest on ta andnud ülevaate E e s t i vanem kirjandus" koguteoses Eesti, maa, rahvas ja kultuur",mis on ilmunud ka soome keeles. Peale selle on ta avaldanud erialalisi kirjutisi Eesti ja Soome ajalehtedes. Teaduslikul otstarbel viibis prof.

Mark a. Mark valitsuse stipendiumiga Lapis Soome-Norra rajal Tenojõe ümbruses tutvumas sealsete lapi murretega. Teiskordse uurimisreisi tegi ta Lapimaale a. Neil uurimisreisidel kogus ta rikkalikult keelenäiteid kvartlehekülge tekstemorfoloogilisi ja häälikuloolisi materjale ning tegi ülestähendusi laplaste kombestiku ja ebausu alalt. XXVI, XVIII, a. Mark mordva keelega üksikasjalisemalt tutvumise eesmärgil Venemaal. Ühtlasi esines ta niihästi Sageli tagasi valus kui ka Moskvas ettekandega Teise isiku personaalpronoomeneist ja isikulõppudest uurali keelis" vrd.

ÕES-i Aastarmt. Väga aktiivselt on prof. Mark osa võtnud ÕES-i tegevusest, olles a. Seltsi esimeheks. Tema juhtimisel Seltsi tegevus virgus ja laienes. Nii rajati prof. Margi esimeheks olles kaks uut väljaannete-sarja Eritoimetused" ja eestikeelsed Kirjad", loodi püsiv alus Seltsi majandamisele ja asuti pidevale stipendiumide jaotamisele uurimistöö edendamiseks. Neid teeneid hinnates valis ÕES a. Julius Margi Seltsi auliikmeks.

Kuid uhiste haiguste kogunimi varem on prof. Marki kui silmapaistvat keeleteadlast tunnustatud nii Ungaris kui Soomes. Ungari Teaduste Akadeemia, tunnustades prof. Margi viljakat ja viljastavat uurijategevust soome-ugri võrdleva keeleteaduse alal, valis tema V oma välisliikmeks. Peale selle on prof. Eesti Teaduste Akadeemiasse kuulub prof. Mark selle asutamisest saadik. Akadeemia abipresidendina on ta viimaseil aastail pühendanud oma võimeid ja jõudu meie teadustekoldele kindla aluse rajamiseks.

Lisaks muule oli prof. Ungari kirjanduse tutvustajana Eestis on prof. Margil teeneid kui teerajajal. Tema oli esimene, kes asus ungari kirjandust eestindama otse algkeelest. Tema toimetusel ja tõlgituna ilmus a tutvustusteös Ungari antoloogia" ühes eessõnaga Ülevaade Ungari kirjandusest".

A ilmus tema eestindatuna F. Molnär'i jutustus noorsoole Päl-tänava poisid", mille uuesti läbivaadatud trükk pealkirjaga Paal-tänava poisid" ilmus a Õpetajana ülikooli kateedril on prof. Mark selge ja distsipliinikindla ettekandeviisiga võitnud oma Õpilaste üksmeelse poolehoiu. Tema loengud on kaalutud ning sisukad ja nende jälgimine pakub tõsist naudingut. Lugupeetud teadusmeest, kes seisab praegu oma uuri j ava imete tipul, õnnitlevad tema tähtsal päeval tema austajad ja soovivad, et ta senise suutlikkusega edaspidigi jätkaks oma tööd soome-ugri teaduste edendamisel meie ühise eesti asja kasuks.

Tuntud autoritest esinevad K. Hindrey koguga Hukatus Mälaril" ja A. Mälestusi laulvast kuldnokast". Debütantidest Emma Liiv, Painaja", ja K. Tanre, Okkad" võime sedapuhku palja nimetamisega mööda minna. Puhtnovellistika kõrval tuleksid arvesse veel Anonymuse Ühe Norra reisi kroonika" ja O. Lutsu Maa ja linn". H u k a t u s Mälaril" on Hindrey viies novellikogu. Selle raamatu sisuks on lood kaotustest, siin puruneb või purustatakse midagi kogu aeg.

Ja ei saa öelda, et Egil Torglipoja kodu 11 ja naise hukkumine mõjuks raskemalt kui näiteks Robert Joalti puutumatu nime ja enesetunde längus, kui Kaareti kaotus oma naise äkkiilmnenud nõrkuse puhul või Aarandi mõrudus tühjajoosnud suvest ja vana mehe viimse hapra, pool-ebateadliku armutunde purunemisest. Selle raamatuga ei ütle Hindrey meile midagi põhiliselt uut, mida ta juba varem ei oleks öelnud.

Küll on käesolev novellikogu aga tõhusaks lisandiks Hindrey senisele toodangule. Oma credo andis kirjanik juba Välkvalgus es", Aarandid ja Joaltid on meile tuttavad juba Kuldkeppides ja Niitakutes. Hindrey peategelane, kellele kuulub ka autori ilmne sümpaatia, on härra, härra mitte endastmõistetavalt ja paratamatult, vaid sihilikult ja isegi teatava pingutusega.

Viisakuse ja aristokraatsuse maneer ei istu tal veel mitte nii sees, et sellest kui loomulikust üle minna. Ikka laseb autor teda mõtelda, kuidas oleks nägusam olgu see siis peenetundeline reageerimine kelneri püstitõusmisel, tähelepanelik tervitus daamile ja muud samalaadilist. See on korporantlikult ülepingutatud hoiak, viisakusekramp, mis ikka torkab enesele näpuga rinda, et vaadake!

Ta on alati hädas, et mitte oma osast uhiste haiguste kogunimi langeda, ja pahatihti ta langebki. Rääkimata veksliõnnetustest, mis on ikkagi saatus, laseb ta end peaaegu kaasa tõmmata kõrtsikaklusse. Kui Pelter oma nooremaid kaaslasi nolkideks tituleerib, langeb Joalt ühe oma hoolimatu märkusega samale tasemele. Samuti ei anna sisemisest aristokraatsusest tunnistust ülbe käitumine Maaletiga rahalaenamise juures, vihje Maaleti puuduvale kellale jne.

Sisemiselt nõustub härra, seekord jaoskonnakohtunik Anton Rood, isegi absurdse rünnakuga lihuniku alamat tõugu koera vastu ja loobub sellest ainult enese naeruvääristamise kartusel. Roodi kohta loeme veel, et ta oma positsiooni tõttu pidi käituma väärikalt, et teda sunnivad konventsionaalsed kombepiirid loobuma läbikäimisest advokaat Aderiga, kes oma räpakast käitumisest hoolimata on tõeliselt kaunishing ja kellel on isegi mõtteid, nagu ütleb kirjanik.

Üldiselt peab Hindrey peategelase kasuks ütlema, et tal tihti on kriitilist silma ka enda suhtes. Ta registreerib otsekohe oma vääratuse, mõnikord ainult enda mõttes, teinekord ka avalikult, nagu esimeses novellis kortsi-lõppstseenis või teises novellis kohvikus enne Kennel! See kõik aga ei muuda teda sallivamaks teiste suhtes, kes tema arvates kuuluvad madalamasse liiki.

Neid mõõdab ta üleõla, pillub teravusi, ajab kiusujuttu ja üritab isegi kõrvakiilu andmist. Sellest kõigest on kirjanik hästi ja veenvalt kirjutanud, nii 12 et Joaltite, Roodide jne. Sellega paneb autor lugeja oma lemmikuga opositsiooni. Millega näitab siis autor oma tegelase tõeliselt ülimuslikku olemust? Seene messidel liigeste raviks tõeks võtma autori, sellega ühes ka uhiste haiguste kogunimi kangelase haruldase närvierksuse ja tundepeenuse.

Tema analüüs ja tähelepanekud on tabavad ja, nüansirikkad. Pangadirektori jõhkra käitumise puhul maamehega kahtlustab Joalt ennast, kas ta mitte viimaks oma silmadesse ei lasknud tulla arusaamise ilmet vahest oli tema, Joalt, juba küllalt väikeseks tehtud, et nõnda vargsi silmadega meelitada".

Midagi väga peent, habrast ja ühtlasi sügavat on Aarandi kiindumuses Esterisse, sellele tundele peaaegu ei julge lüüagi tavalist eerose pitserit.

Samuti on imetlusväärne Joaltite ja Aarandite puhtuseinstinkt. Ei pea sündima midagi reaalselt nähtavat, aitab aimatavast võimalusestki, et tekitada mõra. Nad kõnniksid nagu tihedalt kokkutõmmatud hõlmadega.

Labane sõna, pealetükkiv käratsemine võib neid panna otse füüsiliselt kannatama. Hindrey ei anna meile suuri ja drastilisi sündmusi. Ta ei näita, kuidas käituks tema kangelane dramaatiliselt rasketes olukordades. Ta kirjeldab meile väljast vaadates pisitoimingulist argipäeva. Ja just neis argipäevastes pisitoimingutes me näeme, et Hindrey peategelasel on kultuuri olgugi et demokraatlikus mõtlemisviisis see kultuur tekitab agasid". Kuigi Hindrey kõrvaltegelasedki on mitmeti huvitavad, ei ole meil põhjust nende juures pikemalt peatuda, kuna autor ise nende suhtes asub kritiseerivale seisukohale.

Autori missiooni teostab peategelane üksinda, kõrvaltegelased on ainult vastukaaluks. Kõiki neid uhiste haiguste kogunimi Peltereid, kes vallutavad julge häbematusega, näruseid Maaleteid, kes liputavad ülespoole ja hauguvad allapoole, Pärleseid, kes tungivad teise intiimsemasse ellu mõlema jalaga sisse, on kirjanik meile väga tabavalt ja iseloomustavalt kujutanud.

Ja me oleme autoriga nõus. Peategelase hingelise konflikti või nördimuse tekitajaks on valu liigestes ja puudustes naine, kes kuulub küll paremikku, seisab nii-öelda peategelasega liidus, kuid oma nõrkuse või puhtnaiseliku kaastunde tõttu laseb tekkida mõra omapoolses kaitsemüüris, kust siis ründav uhiste haiguste kogunimi sisse tormab.

Elleni tegelemine Maaletiga läheb isegi rahalaenutamiseni, Maret avab end Pärlese voluripilgule, Astrid on Hall-Ikuti salapärase ja võõra mõju all, Aarandil tekib oma naise Kaarin!

Ega ole ta selleski raamatus muutunud. Need on aadli ja pööbli probleem ja pärilikkuse küsimus. Peamiselt toonitab Hindrey küll just vaimuaristokraatsust, üsna tunduvalt aga ka päritavat aadellikkust. Peategelane, kes ei kuulu just otseselt aadliseisusesse, põlvneb kindlasti põlisest patriarhaalsest perekonnast, kus traditsioone hoitakse au sees.

Pärisaadlikku suhtutakse aga üsna kummardavalt, nii et näiteks Kenneli valmisolek assimileeruda, kohaneda, eestlastega seltskondlikult liituda, tundus Kaaretile nõrkusena. Nagu deklasseeritud aadlikud ja väljaheidetud korporandid ka seltsivad faute de mieux ja olude sunnil iga liigiga ja seletavad seda vabameelsusega ja avarama silmaringiga".

Tundub, et aadlipositsioon siin balti aadel on ideaal, kuhu jutukangelane siis oma rahuloluks ka kuidagi servapidi kuulub, kas siis ühise lastetoa või tutvuskonna tõttu.

Oleme tänulikud autorile, et ta eesti lugejale on lahti praotanud selle nii võõra ja suletud keskkonna, mille autoritaoliseks hindamiseks meil võib-olla on ületamatuid raskusi.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Hindrey sõnastus on tihe, tabav ja kaasakiskuv. Ei leidu seal igavaid tühikuid ega asjatut täitematerjali. Looduse- ja miljöökirjeldus on haarav ja nägemapanev. Ülesehituselt on Hindrey novell rohkem improvisatsioon kui kompaktne tervik varieeruv ja liikuv.

Hindrey teosed on lõpmatuseni loetavad. Kuna Hindrey ikka sama teemat varieerib, vaatleb Jakobson vastses novellikogus M älestusi laulvast kuldnokast" oma tegelasi uudsest seisukohast.

Meile on tuntud Jakobsoni jõulisus, mis avaldub nähtava jooksva elu laiahaardelises kirjelduses. Käesolevas novellikogus autor tasandub rohkem psühholoogilisele sisevaatlusele, muutub paiguti hardaks ja isegi lüüriliseks.

Siin on rohkem staatilist monoloogi kui edasirühkivat dialoogi. Kõigi nelja novelli peategelased on tõugatud elueksiili: tiisikushaige Aadam Kaalep ja pimedaksjäänud keemik Jaan Kõik oma lootusetu terviserikke pärast, praost Lentsius ja Eevat-Peetrit oma uhiste haiguste kogunimi lõpulejõudmise tõttu. Vastavalt olukorra iseloomule on antud ka lahendus. Aadam, kes kurja tõve kütkes oma loomulikust elust ja perekonnast on välja kistud, erandi üksildusse seatud isegi oma lihtsameelsete vanemate suhtes, põgeneb vaikusesse surema ja karjatab oma hingeõuduse vana ema põlvedele.

See on viimne protest jääb järele tuim ootus kiiresti lähenevale lõpule. Vastupidi on lugu magister Kõigiga. Pimedaksjäämine see pole veel lõpp.

WHO-s asuvad need külad kohti ebamugav kündmise eest, mäe ääres või järsudel süvenemisel, nuttes orudesse.

Suurem osa elust on veel ees. Sellele elule, mis nüüd äkki on joosnud teis- 14 tele rööbastele, peab leitama uus mõte ja sisu ja küllap leitaksegi. Kui Kaalepi hapu tagasi maagia Koigi ülekohtusele paratamatusele alistumise eel käib visa ja meeleheitlik võitlus, siis kahe vana varese", Eeva ja Peetri taandumine on asjade uhiste haiguste kogunimi käik leebelt nukravõitu nagu päikese loojaminek.

Vana variseb peale kasvab uus põlv, kes käib omi teid. Nagu pehkiv känd toidab uut võsa, mille haljad ladvad püüavad ikka ülespoole, nii rühivad noored aina oma teed, ega hooli kodunevast kodust, mis neile püüab jagada veel viimseid elumahlu.

Kurb on see Eeva- Peetri mahajäetus, aga me lepime selle paratamatusega. Hoopis pidulik ja täis rõõmsat elevustki on praost Lentsiuse lahkumine oma senisest elukohast ja tööst. Ta on nagu tagasi tulnud pikalt maadkuulavalt jalutuskäigult, et asuda uuesti minekule targemana ja kogenumana".

Uus minek, see on praosti kavatsusel-olev monumentaalne teos, mida ta Õieti oma elutööks peab ja mida kirikuõpetaja igapäevased killustatud toimingud varem ei lasknud teostada. Kuid kõiksuse panteistlikus tunnetamises kaotavad kirjatähed oma mõtte ja mingisuguse sisemise kuldnokalaulu ebamäärases, poolmüstilises sumeduses vaibub vana praosti elu loodusega täielikku ühtesulamisse kuni haihtumiseni.

Praost Lentsius on ainulaadne kuju Jakobsoni loomingus. Temas leiame autori senisest hingestatumat elutunnet. Teiste novellide peategelased seevastu on Jakobsoni tavalised egoistlikud tungideinimesed, täis umbusku ja põrnitsust ümbritseva maailma uhiste haiguste kogunimi.

Eriti tiisikushaiges Aadam Kaalepis on seda eht"jakobsonlikku raskust ja tömpust. Ta ei taipa kõige loomulikumat tõde juttu on nakkusest, enne kui ta sellega silm silma vastu on saetud. Ja kui ta lõpuks teadlikuks on saanud enese hädaohtlikkusest oma perekonnale, taandub ta perekonnaarmastus alasti egoismi ees. Ta kadestab naist ja lapsi, kes hullavad ilma temata, haub tasumisplaane, kiusleb ja luurab. Siia seltsib veel sentimentaalne enesepaljastamine, halemeelsuse hood kuni pisarateni.

Kuna Hindrey ütlemisviis on kerge ja graatsiline, mõjub Jakobsoni laad massiivselt. Hindrey õpetab meid nägema detaile, mida me võib-olla ise ei märkaks, Jakobson kirjeldab igaühe silmaga tabatava! Hindreyd on hea lugeda Jakobsoni novellide lõppmulje on tõsisem ja intensiivsem. Lühiproosat vaadeldes ei saa mööduda Anonymuse, s. Friedebert Tuglase Ühe Norra reisi kroonikas t".

Vastandina meie proosas valitsevale tõsidusele ja asjalikkusele 15 on see raamat kerguse vaimu inspireeritud ja iseloomulik on, et just Tuglas, ülitihedate reisikirjade autor, nüüd valitsevat tõsist, soliidset tooni rikub ja säherduse kergemeelse vestega esineb, millele eesti viimaste aastate kirjanduses võimatu oleks analoogiat leida. Arvustaja, kes teosele surmtõsise näoga läheneb, on igatahes kimbatuses, kui ta teost püüab lülitada Tuglase muu ilukirjandusliku toodangu ahelasse või seda arvustada isegi ühel alusel Tuglase teiste reisikirjadega.

Kuid seda raamatut tuleb võtta nii, nagu ta on kirjutatud kergelt, lapseliku rõõmuga sõnade ja kujutluste mängust. Tuglase Reisikroonika" on liidetud Õige mitmekesiseise, sugemeist lapselikult primitiivsed ja grotesksed mõttekäigud on antud vanema kirjanduse ja ekslemine valu stiilis.

Mõnedki võtted on tuntud kaasaja följetonistide juurest Anonymuse teene on selle följetonistini viimine kirjanduslikumale tasemele. Siin leidub huvitavat sõnakoomikat, groteskseid pilte, lüürilisi mõtisklusi, muigavaid mõistaandmisi kaasaja probleemide või üldinimlike nõrkuste kohta. Jääb siiski mulje, et Anonymus seekord ses laadis peituvaid võimalusi mitte täiesti ei ole ära kasutanud. Oskar Luts oma M aas ja linnas" on püüdnud vastu tulla võimalikult laia lugejaskonna maitsele, ilma selle üle pikemalt pead murdmata, kus rahvalikkus lõpeb ja lamedus algab.

Oma jutustajavoorusi pole ta suutnud küll siingi täiel määral varjata. Ometigi ei rahulda see raamat nõudlikumat maitset, kuna ta rahvaraamatuna võib olla vägagi menukas.

Tammsaare f. Julius Mark aastane. Grenzsteini osa eesti kirjakeele arendamisel.

Kersti Sang. Tõsiasi, et näidend on kõige raskemini teostatav kirjanduslik vorm, ei ole leiutatud tänapäeval. Heas näidendis peab eksisteerima neli elementi: elulähedus, vaimulähedus, hingelähedus ja teatrilähedus.

Sarkoma lokaliseeritakse sagedamini puusa, Bertovy luud, vaagna luud, Zicky Luu, kühvel, kirjeldatud primaarse hulga Sarcoma.

Peatükk 2. Lihaste inimsüsteem 2. Iga kimp kannab kest. Ja kogu lihas on kaetud õhukese sidekoe kestaga, mis kaitseb õrna lihaskoe. Iga lihaste kiud on ka väljaspool õhukest kest ja seal on palju õhukeste lepinguliste lõimede sees - müofibrillid ja suur hulk südamikke.

Müofibrillid koosnevad omakorda kahesuguste kahe tüübi parimatest lõngadest - paksud müosiini valgu molekulid ja õhukese aktiinvalgu. Kuna need moodustavad mitmesuguste valkude abil, on mikroskoobi all nähtavad vaheldumised pimedad ja kerged triibud. Seega nimi skeleti lihaskoe - põiki. Inimestel koosnevad skeleti lihased kahte tüüpi kiududest - punane ja valge.

Need erinevad müofibrillide koostises ja arvus ning mis kõige tähtsam - vähendamise tunnused. Nn valge lihaskiud vähenevad kiiresti, kuid kiiresti ja väsinud; Punane kiud on aeglasemad aeglasemad, kuid jäävad lühendatud olekusse pikka aega. Filmi valu liigestes lihaste funktsioonidest domineerivad need või muud tüüpi kiud.

Lihased täidavad suurepärase töö, nii et nad on rikas veresoontes, mille kohaselt veres varustab neid hapniku, toitainetega, muudab metaboolsete toodete. Lihased on külge kinnitatud lukkudega vastuvõetamatute kõõluste abil, mis kasvavad periosteumiga.

Tavaliselt lihaste ühendatud ühe otsa eespool ja järgmised liigesed. Sellise kinnitusega kaasneb lihaste kokkutõmbumine luu liikumisse liigestesse.

Mõnes kohas kogutakse neid kimpudesse. Paljud siledad lihased nahas, nad asuvad juuksekoti põhjas. Nende lihased vähendavad oma juukseid ja pigistavad rida rasva. Glaze ümber õpilase on sile rõngas ja radiaallihaste. Nad töötavad kogu aeg: heleda valgustusega kitsendavad rõngakujulised lihased õpilast ja radiaallihaste ja õpilase pimedas vähenenud. Kõigi torukujuliste elundite seintel - hingamisteede, anumad, seedetrakt, kusiti, kusiti jne on silelihaste kiht.

Närviimpulsside mõjul väheneb see. Tänu veresoonte seinte siledate rakkude vähendamisele ja lõõgastumisele väheneb nende luumen, see laieneb, mis aitab kaasa keha veresise levitamisele. Siulisi lihaseid söögitoru, kahanemine, surudes ühekordse toidu ühekordse või vee sipsi maos.

Sile lihasrakkude kompleksne plexus on moodustatud laia õõnsusega kehastes - maos, põis, emakas. Nende rakkude vähendamine põhjustab organi valgustatuse pigistamist ja vähendamist. Iga raku lõikamise võimsus on tühine, sest Nad on väga väikesed. Kuid kogu talade lisamine võib tekitada suure tugevuse vähenemise. Võimas vähendamine tekitab tugeva valu tunnet.

Sujuvate lihaste ergastus kehtib suhteliselt aeglaselt, mis põhjustab lihaste aeglase pikaajalise lühendi ja nii kaua, kui pikk lõõgastumine. Lihased on võimelised ka spontaanseid rütmilisi kärpeid.

Õõnsa elulihase sile lihaseisu venitamine selle sisu täitmisel toob kohe kaasa selle vähendamiseni - see on see, kuidas sisu edasi lükatakse edasi. Torso lihaste hulka kuuluvad uhiste haiguste kogunimi lihased, rindkere ja kõht. Tagakülje pinna lihased trapetsikujuline, kõige laiem jne ja tagakülje sügaivad lihased eristatakse. Tagakülje pinna lihased pakuvad jäsemete liikumist ja osaliselt pea ja kaela; Sügavad lihased asuvad selgroolülite ja ribide vahel ning selle vähendamise vahel põhjustada selgroo laiendamist ja pöörlemist, toetavad keha vertikaalset positsiooni.

Rindkere lihastes on jagatud ülemisse jäsemetena, mis kinnitavad luud suured ja väikesed rindade lihased, eesmised õrnad jneülemise osa, ja lähima rindkere lihaseid suured ja väikesed uhiste haiguste kogunimi lihased, esipaneel, jnevahetades ribide positsiooni ja andes seeläbi hingamistooni. Lihased kuuluvad ka rindkere ja kõhuõõne piiril asuvasse diafragma. Diafragma on hingamislihas. Vähendamise korral on see alandatud, selle kuppel on täidetud rindkere kogus - sissehingamine toimubkus on lõdvestunud olekus tõuseb ja võtab kupli kujul rindkere kogus väheneb.

Diafragmas on kolm auku - söögitoru, aordi ja alumise veini õõnsa jaoks. Ülemine jäseme lihased on jagatud õlarihma ja vaba ülemaailmse lihastesse.

Õlarihma lihased Deltaoid et al. Pakkuda käe liikumist õlaliigese piirkonnas ja tera liikumises. Lihaste vaba ülemise jäseme sisaldada õlalihaseid esikirühma triifikatsiooni lihaste õla ja küünarliide - kahe-peaga käed lihase jne ; Küünarvarre lihased on jagatud ka kaheks rühmaks eesmised harjade ja sõrmede, tagumiste - liialdajate ; Lihase pintsel pakub erinevaid sõrme liikumisi. Alumise jäseme lihased on jagatud vaagna lihastesse ja vaba alumise jäseme lihaseid puusalihased, jala, jala lihased.

Vaagna lihased sisaldavad Iliac-nimmepiirkonda, suured, sekundaarsed ja väikesed tuharad uhiste haiguste kogunimi. Nad pakuvad puusaliigese painutamist ja laiendamist ning keha vertikaalasendi säilitamist. Kolm lihasrühmade eristatakse puusa: ees nelja-peaga lihased reie ja teised on särav shin ja painutatud reietagasi kahe peaga lihaseid reie ja teised põletavad Shin ja Bend reie ja sisemise rühma lihaste, mis annavad reie keskastme keha ja Flex puusaliigese.

kui koha valus liigesed bold polved umber

Kolm lihaste rühma eristatakse ka jalgadel: ees rikuvad sõrmed ja jalgtaga Calbid, cambalioid jne, suu- ja sõrmede painutaminevälispind paindumine ja lõpetada peatus. Kaela lihaste hulgas eristatakse pealiskaudne, keskel lihaste suspensiooni luu ja sügav rühm. Pealiskaudsest, suurimatest rinnaga kõvendavatest suvilate lihaste kalduvatest ja nende pea poole. Sub-bar-luu kohal asuvad lihased moodustavad suuraua alumise seina ja alutate alumise lõualuu.

Sub-bändi all asuvad lihased langevad õlleva luu ja tagavad õrna kõhre liikuvuse. Sügav kaela lihaste kallutamine või pea pea ja tõsta esimese ja teise ribi, toimides hingamislihaseid.

Peate lihased moodustavad kolm lihasrõngast: pea pehme taevas, keel, silma, keskkõrva närimine, jäljendamine ja suvalised lihased. Närimislihased viivad alumise lõualuu. Mimic lihaste ühendab ühe otsa nahaga, teised - luu eesmine, põske, põse, jne või ainult nahale uhiste haiguste kogunimi lihas suu. Vähendamine, nad muudavad inimese väljendust, osaleda näo aukude sulgemisel ja laiendamisel eesmärgid, suu, ninasõõrmedtagavad põskede, huulte, ninasõõrde liikuvuse. Seda saab väljendada keha või selle osade liigutamisel.

Selline töö toimub kaalu tõstmisel, kõndides, töötab. See on dünaamiline töö. Kui kehaosade hoidmine teatud uhiste haiguste kogunimi, teostatakse lasti hoidmine, staatiline töö. Sama lihased võivad samuti teha dünaamilist ja staatilist tööd. Lihaste vähendamine viivad luu liikumisse, tegutsedes neile, nagu hoobade puhul. Luud hakkavad liikuma toetuse punktini, mis mõjutab nendega seotud jõu mõju.

Liikumine üheski ühisel on ette nähtud vähemalt kaks vastassuunas tegutsevaid lihaseid. Neid nimetatakse lihaseid-flexori ja lihaste ekstensioone. Näiteks kätt paindumisel väheneb kahe peaga õlalihas ja kolme peaga lihased uhiste haiguste kogunimi. Seda seetõttu, et kahesuunalise lihase ergastus kesknärvisüsteemi kaudu põhjustab kolme peaga lihase lõõgastumist.

Skeleti lihased on ühendatud kahest küljest liigesest ja selle vähendamise toodangust. Tavaliselt on painduvad lihased painduvad - on ees ja laiendus - laiendused - liigendist tagant. Ainult põlve ja pahkluu liigestega esiosa lihaseid, vastupidi, toota pikendust ja tagumist painutamist. Lihased, mis asuvad väljaspool külgsuunas liigesest, - roductors - Tehke selle juhtimise funktsioon ja valetamine mediaalne lisandid - tuues. Pöörlemine toodavad lihaseid asuvad ruumi või ristlõikega seoses vertikaalse teljega proportrid - pöörates sees supinaatorid - salvestatud.

Liikumise rakendamisel osalevad mitmed lihasrühmad. Lihaseid, mis toodavad samal ajal liikumist ühes suunas selles ühises sünergistad õla, kahepeaga õla lihased ; Lihased, kes täidavad vastupidist funktsiooni topelt- õlalihase liikuma- antagonistid. Erinevate lihasrühmade töö toimub järjekindlalt: nii et kui painduva lihased on vähenenud, siis ekstensijate lihased lõõgastavad sel ajal. Ühes lihastes lähevad keskmiselt 20 impulsi sekundis. Iga samm, näiteks kuni lihase ja palju impulsse nõus nende töö.

Närvi lõppude arv erinevates lihastes ei ole samad. Puusalihastes on nende suhteliselt vähe suhteliselt vähesed ja silmalihased, mis teevad kõikide päevade jaoks peened ja täpsed liikumised, on rikkalikud mootori närvide lõpud. Poolkera koor on ebaühtlaselt seotud individuaalsete lihaste rühmadega.

Näiteks on ajukoore suured osad lihaspiirkonnad, mis kontrollivad näo, harjade, huulte, jalgade lihaseid ja suhteliselt väikeseid lihaseid - õlgade lihaseid, puusasid, jalgu. Suurus individuaalsete tsoonide mootoriseeritud pindala on proportsionaalne mitte massi lihaste koe, vaid nüansi ja keerukust liikumise vastavate organite.

Iga lihas on kahekordse närvisüsteemi esitamise. Ühes närvides serveeritakse pea- ja seljaaju impulsid. Nad põhjustavad lihaste kokkutõmbumist. Teised, jättes sõlmedest, mis asuvad seljaaju külgedel, reguleerivad nende toitumist. Närvisignaalid, mis kontrollivad lihaste liikumist ja võimsust, on kooskõlas lihaste verevarustuse närvisüsteemi reguleerimisega. Tuleb välja üks kolmekordne närvikontroll. Äge müosiit tekivad reeglina ägedate infektsioonide gripi, reuma jne ajal pärast vigastusi lihaste vigastusiülemääraseid pingeid, naaberkudede lihaste üleminekuna naaberkudede lihastes kõige sagedamini luud - mädane müosiit.

Mosss areneb kiiresti, kaasas kohalikud valud, lihaspinge ja tema valulikkus kui tunne ja liikumine. Kroonilised müsiidid arenevad järk-järgult, on krooniliste infektsioonide tuberkuloosi, süüfilis tagajärg või tekivad professionaalse haigusena ületöötavad individuaalsed lihased. Järgmised tüüpi põletikuliste lihaste haiguste eristatakse: idiopaatilised põletikulised haigused lihased, nakkuslik müopaatia, meditsiinilise müopaatia, fookuskauguse müosiit, hiiglaslik sööki ja eosinofiilse müosiit.

Idiopaatilised põletikulised haigused lihase hulka kuuluvad: Polyimiosiit, dermatomüosiit, polüimibiit ristsündroom kliinilises pildis süsteemsete ühendavate koe haiguste, paranoplastilise polüimiosiidi ja dermatomüosiidi, polümeiseerumise rakusiseste lisamisega.

Polümiomüoos on põletikuline protsess skeletilihastes, kus lihaskoe mõjutab peamiselt lümfotsüütilise infiltratsiooni tõttu. Müokardiid on sageli mõjutatud. Juhul kui Polyimiosti on kaasas iseloomulik nahk, võib kasutada terminit "dermatomüoomia". Dermatomiit Sünonüüm "Wagneri tõbi" on tõsine progressiivne süsteemne lihastehaigus, nahakate ja mikrotsirkulatsioonilaevad siseorganite kahjustustega, mis on sageli keerulised kaltsine ja mädane infektsioon.

Põhjused ei ole teada. Praegu peetakse dermatomüosiit multifaktorite küpsetamiseks.

ravi folk oiguskaitsevahenditega liigesevalu homoopaatilised ained artroosi raviks

Kuna dermatomüasiiti on sagedamini Lõuna-Euroopa riikides leiduva ja kevade ja suvel suureneb, ei välistata insolatsiooni rolli. Kuid suurim tähtsus on seotud nakkuslike ainetega. EPEDding uuringud näitavad nakkushaiguste sagedast kohalolekut 3 kuud enne dermatomüosiidi debüütsi.

Gripi, Paragrahvi, B-hepatiidi B, Picornaviruse, parvoviiruse ja lihtsaima totoviisa viirused peetakse etioloogiliselt oluliseks. Bakteriaalsete patogeenide hulgas on boorrioosi ja B-hemolüütilise Streptococcus grupi roll A. Päritolu järgi: idiopaatiline esmane ; Paranoplastiline sekundaarne, kasvaja ; Alaealiste dermatopolimiyozit lapsed ; Dermatomiit Polyimiosiit kombinatsioonis teiste difuusse sidekoehaigustega.

Klassikalised naha ilmingud on GotTroni ja helitopiilise lööbe sümptomid. GotTroni sümptomiks on punase ja roosa välimus, mõnikord liigeste ulatuslike pindade piirkonnas sagedamini interfalangive, pistik, küünarnuk ja põlve koorimine.

Eesti sõnaraamat (Grenzstein 1884)/K

Mõnikord on Gottri sümptom esindatud ainult sobimatu punetuse tõttu, seejärel täielikult pöörduvad. Heliotropic lööve - on lilla või punase naha lööve ülemise sajandi ja kulmude vahel lilla klaaside sümptom vahel, sageli kombinatsioonis silmade turse.

Lööve võib asuda ka näol, rinnal ja kaelal V-kujulinetagakülje ülaosas sümptom "Shawl"mao, tuharad, reied ja jalad. Sageli patsientide nahale ilmuvad muutused puude filiaali puu Lidio burgundia-sinise värvi muutused jäsemete õlarihma ja proksimaalsete osade valdkonnas. Haiguse varajane märk võib olla küünte voodi muutused, näiteks Olocki rullide punetus ja naha voodi naha kasv. Naha ilminguid dermatomosiidi ajal eelneb sagedamini lihaste strikid keskmiselt mitu kuud või isegi aastaid.

Isoleeritud nahakahjustused debüütis esineb sagedamini kui lihaste ja naha kahjustus samal ajal. Kardinaalne sümptom on õlgade ja vaagna vööde lihaste uhiste haiguste kogunimi raskuse sümmeetriline nõrkus, kaelaperede ja kõhupressi lihaste lihased. Tavaliselt märkate raskusi igapäevaste toimingute tegemisel: trepi tõstmine, sõitke madal toolil jne.

Haiguse progresseerumine toob kaasa asjaolu, et patsient ei hoia oma pea halvasti, eriti kui see asub või tõuseb.

What is NAFTA? - NAFTA Explained - NAFTA Pros and Cons

Grozny sümptomid on hingamisteede ja neelamise lihaste lüüasaamine. Pidevaheliste lihaste ja diafragmade kaasamine võib põhjustada hingamispuudulikkust. Narhari lihaste kahjustuste kahjustuste kahjustuste puhul võidab toidu allaneelamisel tekkida kõlatus, akumuleerimine, raskused. Sageli kannavad patsiendid lihaste valu pärast, kuigi lihaste nõrkus võib voolata ilma valuliku sündroomiga.

Põletikuliste muutustega lihaste kaasneb nende verevarustuse rikkumise, toitainete kohaletoimetamise, mis toob kaasa lihasmassi vähenemise, kasvav lihaste sidekoe lihastes ja kõõluste-lihaseliste kontraktsioonide arendamisel.

Mahistavate pehmete kudede kaltsine peamiselt lihased ja nahaaluse rasvaalused fiber on haiguse alaealiste versiooni tunnusjoon, täheldatakse 5 korda sagedamini kui dermatomüosiidiga täiskasvanutel ja eriti sageli koolieelses vanuses.

Calcine'i võib olla piiratud või hajutatud, sümmeetriline uhiste haiguste kogunimi asümmeetriline, on kaltsiumisoolade hüdroksüapatiidi hoiuste deposiit naha, subkutaanse koe, lihaste või intermuskulaarsete ruumide tagatisraha ühekordsete sõlmede, suurte kasvaja sarnaste vormide kujul.

Kaltsinate pinna paigutusega on võimalik ümbritsevate kudede põletikuline reaktsioon, suumimine ja nende tagasilükkamine mürgiste masside kujul. Sügavalt asub lihastsüklinate, eriti üksikute, saab ilmneda ainult röntgenkontrolliga. Lüüasaamise liigesed. Sageli mängitud huvi ja seejärel keeta, veised või kangad pandi con. Rita-kuigi mäng võiks mäng olla ka jumalikuna.

Rituaali sündmuses kutsutud jõud tuleks vältida, et tegutseda vastavalt luu langemisele, millel oli lubatud luua suhteid nähtamatute jõudude vahel. Selline on toidupoed toimus kahe perioodi ülemineku kriitilistel hetkedel, nagu vihmase tsooni algus või esimesed päevad pärast selle surma.

Tegelikult oli viie öö jooksul lemmikmäng viieks ööks, et nad pidid surnud surnud kirstu.

EESTI KIRJANDUSE SELTSI

Umbes iga nelja aasta järel korraldasid Inca või selle esindajad suur hunt Chuckkus kogu küla elanikkond osales. See oli nagu lõbus aadel, mis mängis uhiste haiguste kogunimi peamine roll ja meelelahutus osalemine tavaliste inimeste selles, samuti hea võimalus levitada nii nende ja muu liha.

Tuhanded põrsad moodustasid tohutu, mitme kilomeetri jooksul ringi läbimõõduga ja kolis selle keskele, püüdes toota nii palju kui võimalik müra ja jälitades tema ees olevat mängu, kus Inca asub. Kui jahimehed on edendatud, tapeti punkte, prillid, rebased ja looduslikud ko-kaelad. Olenuh, samuti meeste tootjad puhkused-kivid.

Teised mehed viskasid ja nende nahad jagati kõigi pilvede osalejate vahel. Püütud VI-Kuni ja Guanako kutsusid, mille järel enamus neist vabastati ka tahtel; Mõned tapeti vajadusel ja nende nahad levitati perekondade vahel. Guanako villa, jämedamalt, anti lihtsatele inimestele, samas kui pehme villa Vicuni oli mõeldud Inca jaoks, mida ma selle andsin neile, keda ma tahtsin remeerida.

Kaevandatud liha kuivatati nii, et seda saaks säilitada mitu aastat, kuni järgmine hunt. Selliste pilvede ajal ilmus valitseja oma teemasid liha peamiseks tarnijaks. On teada, et Inca Manco korraldas Francisco Pizarro auks Chuck, et tuua inimest jahtima umbes 11 looma. Arzama avaldab selle essee fragmente. Mida indiaanlased kummardavad Peaaegu kõik indiaanlased on omane kummardamiseks Vaki.

Nad kipuvad ka kummardama päikest, kuu, tähed, hommikul ja õhtuloodu, pleiadesi ja teisi tähti. Ka surnud mehed või nende hauad - nii esivanemad kui ka indiaanlased, kes on juba saanud kristlased. Highlanders eriti kummardavad äikest ja välk, indiaanlased jumalate taevane vikerkaar. Nad kummardavad mis tahes kivist fragmente, kus meie inimesed leiavad vasakpoolsed kivid, koku, mais, köis, losutka kangad ja muud asjad.

Mõnes kohas, taldrikud kõik seda saab veel leida. Ungutu Ungutu Vaikse ookeani ranniku rannikuvarude või elanike elanikud andes. Või muid mägedes elavaid miks tundub valu liigestes kummardavad ka lõvid, tiigrid, karud ja maod.

Peruvian Holiday Jumala päikese Graveerimine Bernard Pickhast seeriast "Religioossed rituaalid ja tavad kõik maailma rahvaste toll. Vastu võetud liikudes üle uhiste haiguste kogunimi või voogude juua neid kujul tervitus, kummardades neid ja paludes neil lubada neil ohutult minna ja ei võtnud reisijaid.

throcksvatsiin salvestab salvi arthroosi ravi liigid

Mäed on kohandatud, kui nad käivad mööda teed - visake breakwestsile, uhiste haiguste kogunimi või kividele või koobastele või iidsetele haudadele, hoidke kehalise kasvatuse polved kingadele, suledele, näridele või maisile, paludes neil lubada nad ohutult valitsevad ja salvestasid need maanteede väsimusest.

Oma kohandatud, tuua ripsmed või juuksed kulmud ohverdama päikest, mägede, tuul, tormid, ähvarjad, kivid, loengud, koopad või muud asjad märk nende austust, paludes neil minna edasi ja vaikselt. Indiaanlaste tasandikud kummardavad tavaliselt merre, viskavad sellele maisi või muude asjade hulka, et selle saaks neile kala anda või ei vannu.

Ka kohandatud nendele, kes lähevad metalli kaevandamise kaevandustesse, kummardavad mägesid ja kaevandusi, paludes neil neile oma metalli anda ja sellise juhtumi puhul nad ärkvel öösel, jooke ja tantsu.

Kuigi koristamise, märgata kartulite, maisi cobs või muud juured, mis on erinev ülejäänud, nad tavaliselt kummardavad neid ja teha oma erilise jumalateenistuse tseremooniad, joomine ja tantsimine, arvestades sellist omeni. Oma kohandatud, tuua ripsmed või juuksed kulmude ohverdama päike, mäed, tuuled, tormid, ähvarduste, õõnsuste või muude asjade märk nende austust Indiaanlaste hulgas on tavaline asi, mis kummardab viljakat maad, varjates teda Chiche - Madala alkoholivoolu jook, mis saadakse erinevate taimede fermentatsiooniga sülje kaudu.

Või koku, et see annab neile nende armu. Ja samal eesmärgil Maa kündmise ajal, selle ettevalmistamine paar ja külvamiseks, koristamiseks, hoonete hooned, kariloomade lõikamine ohverdavad tavaliselt loomade rasva, põletades seda, koksi, lambaid ja muid asju, joomist ja tantsimist.

Samal eesmärgil tõusevad nad tavaliselt liha, soola, pipra uhiste haiguste kogunimi muude asjade nad. Nad peavad ka oluliseks, et rasedad naised või need, kes on kuus, ei läbinud külvatud väljad.

Kui vihma puudumise tõttu eristatakse aasta viljatu või ülemäärase duši all või jää või rahe tõttu, - küsige abi vac, päikest, kuu ja tähtedest abi, heita pisaraid ja ohverdama rasva, koociat ja meeldivus. Ja samal eesmärgil tunnistavad nad tavaliselt nõia, kiire ja tellimuse oma naise või laste või sulaste korral, nii et nad kinnitaksid ja heita pisaraid. Incas tuua ohver päike. Graveerimine Bernard Pickhast seeriast "Religioossed rituaalid ja tavad kõik maailma rahvaste toll.

Tavaliselt ohverdavad nad nende enda vere või vere verd, et rahuldada selle ohvri ebajumalaid. Lapse või inimeste pühendamine oli siiski väga oluline, näiteks tugev katk, meri või muid suuri raskusi.

Riitused surnute vastu Indiaanlaste seas on tavaline äri kaevamine surnuid kirikutelt või kalmistest, et matta neid Vaka, mägedele või iidsetel haudadel või oma kodus või surnud majas, et anda neile toitu ja Joo õigel ajal. Ja siis nad juua, tantsida ja laulda, kogudes oma sugulasi ja lähedastele selle eest. Samuti eemaldatakse nõiad surnud hammastest või lõigatud juuksed ja küüned, et muuta erinevad nõidused.

Indiaanlased on ka kohandatud, kui nad matavad oma surnud mehed, pange need hõbedase suu, käes, Lonos või teises kohas ja riietage neid uutesse varustusse, nii et kõik see on erinevas elus ja kurb lauludes et nad fännid nende kohal.

Matusekinnad peruvialased. Ja nad on tavapärased korraldada aastapäeva koos toidu, tihvtide, hõbede, rõivaste ja muude asjadega, et see ohverdada või teha muid iidseid rituaale, kui võimalik. Nad usuvad ka, et surnud hinged kõndivad tühikäigul ja üksildast sellel maailmal, kannatavad nälja, janu, soojuse ja väsimuse all ning et nende surmajuhid või nende kummitused külastavad oma sugulasi või teisi isikuid, kes peavad surema või neile peaks tulema mõned kurjad.

Nõiade ja nõjade kohta Tavaline asi on kasutada nõiade abi nii, et nad ravivad haigusi ja nõiad töödeldakse tavaliselt, imetavad vedelikke sisemiselt või määrida neid hiieta, liha või rasva või kärnidega või maitsetaimedega või maitsetaimedega.

Samamoodi, nad kasutavad abi nõiade, et nad ennustasid neile, mis on ja avastanud neile, mida nad kaotasid, või mida nad olid varastatud ja et nad takistavad neil patronaaži vac. Sest see kõik annavad nad alati nõiad, hõbe, toidu jms. Nad kasutavad ka oma teenuseid, et tunnistada oma patud ja täita väga range meeleparanduse, mida nad kehtestavad: kummardavad vapami ohver, post või kingitus hõbedale või riietele või teiste karistuste täitmiseks.

Nad kasutavad ka nõiade abi, nii et need andsid neile vahendid, et saavutada naine, või inspireerida tema armastust või et nad lahkuksid armuke. Selle saavutamiseks tavaliselt annavad nad tavaliselt riided, küpsised, coca, plokid oma juustest või karvad või juuste või komplektse tseremoonia ja mõnikord oma vere, nii et nad teevad uhiste haiguste kogunimi nõiad nendest asjadest.

Mõnes kohas võtavad nad tantsuhaiguste valdust, et ravida, kust nad nimetavad nõiad või nende juurde minna ja tuhandeid ebauskseid rituaalid ja nõiad. Paljudes kohtades on tavaline asi sinuga või voodisse panna Witchcraft Talismalaste partnerile või kuradi amuletide partnerile, mida nimetatakse vabadeks töökohtadeks naiste otsimiseks või armastusest inspireerimiseks.

Õppesisu 2.

Need vabad töökohad on valmistatud lindude suled või muud erinevad esemed vastavalt iga provintsi väljamõeldile. Naised katkestavad ka oma suured tihvtid või naelu, mille abil on küpsised ühendatud, uskudes, et tänu sellele inimesele ei kohaldaks neid vägivalda. Mõnes kohas, nad valdavad tantsuhaiguse, mida nad nimetavad Taki-onko või Sarah-onko, et ravida, millest nad nimetavad nõiad või minna neile ja teha tuhandeid ebauskseid rituaalid ja sorcers, kus ebajumalate nõidad ja teised erinevad tseremooniad.

Nad põletavad ka rasva, koksi, tubakat, mere kestasid ja muid asju, et näha auscade liigese ravi sündmusi; Mõnes kohas, nad ehitavad oma aiad maa peal ja hääldada spetsiaalsed sõnad tuntud sellele, mida kurat nimetatakse, ja nad räägivad temaga mõnes pimedas kohas ja lõpus, paljud teised ebausksed rituaalid on pühendunud.

Prognooside ja omenside kohta Tavaliselt, kui indiaanlased näevad maod, ämblikud, suured ussid, kärnkonnad, liblikad, ütlevad nad, et see on halb sulatus Evil Omen ei tohiks täita. Peruvialasi Lunar Eclipse ajal.

Ja nad ohverdavad tavaliselt neid Cocca või muid asju, paludes neil tappa või põhjustada kahju nende vaenlastele, kuid mitte teda. Ka siis, kui nad kuulevad öösel või kühvel laulmist, ütlevad nad, et nad peavad kellegagi tülitsema või mida peaks juhtuma midagi halba.

Kui nad kuulevad laulavad öökullid, filtrid, grifid, curia, nad peavad seda ebakindlamaks ja surma prognoos Kui päikese või kuu Eclipse esineb või mõned komeetid ilmuvad või õhku sära, nad tavaliselt karjuvad ja nutma ja järjekorras, et teised karjuvad ja nutsid, nii et koerad karjuvad või uputavad ja et nad võitaksid neid pulgadega.

Tavaliselt ümbritsevad nad oma koju ööpäeva jooksul, nii et see ei ole teada. Nad kaaluvad ka halva märki, kui nad näevad taevase vikerkaare. Kuid sagedamini kaaluge seda head teadmisi, kummardama teda ja ei julge seda vaadata, ja kui nad näevad, ei julge nad teda sõrmega näidata, uskudes, et nad surevad.

Ja koht, kus neile tundub, et vikerkaare alus langeb, peavad nad mõtlema kohutavaks ja hirmutavaks, uskudes, et seal on mingisugune harjumus või muu õudus ja austav asi. Naughty puhul Kui naised tulevad sünnitusse, püüavad nende abikaasad ja isegi iseenesest tunnistada nõia, kummardamise või mägede, et vastsündinu ohutult sündinud. Kui Twin on sündinud ühest emasest, ütlevad nad, et üks lastest on tõmblukk-poeg ja tuua ta ohverdamata äikest.

Lapse esimese soengute puhkus Inca. Ka nende tavapärasel juhul, kui nad on haiged või terved, minna jõgedesse või allikatesse, uhiste haiguste kogunimi teatud tseremooniaid, uskudes, et hinged puhastavad pattude ja et vesi toimub ja nad võtavad heina või naughty ja sülitamise Selle peal või teiste rituaale, rääkides oma patud samas kohas enne nõia, kaasas see tuhandete tseremooniatega, ja nad usuvad, et sel viisil on puhas ja puhastatud pattude või nende haiguste tõttu.

Teised tavaliselt põletavad riided, milles nad patud patud, uskudes, et nende tulekahju hävitaks ja nad muutuvad puhtaks ja süütuks ning vabanevad koormusest. Kui kaksik on sündinud ühest emasest, ütlevad nad, et üks lastest on välk-poeg ja tuua ta ohverdamata äikest Kui nad värisevad silmalaugud või huuled või kõrvade müra või nad värisevad mis tahes kehaosa või nad komistavad, ütlevad nad, et nad näevad või kuulsid midagi head või halba: hea, kui see oli õige silma või kõrva või jalg uhiste haiguste kogunimi halb, kui vasakul.

Tulekahju, kui ta purustab ja moodustasid sädemeid, viskavad nad Maisit või Hechi teda rahulikult. Et saata haigus, mida nad vihkavad, kannavad nad oma riideid ja varusid ning riietuvad nendega mis tahes kuju, et nad teevad selle isiku nimel ja needus teda, rebimine ja teostama teda rippumise kaudu. Samamoodi teevad nad savi või vaha või tainast kujukesed või tainast ja pange need tulekahju nii, et vaha hävitas seal või savi harpore, uskudes, et nad on pahameelt või põhjustavad valu, kellele nad vihkavad.

Indiaanlaste pettuse kohta katoliku usu vastu Mõnikord räägivad nad Jumalast, et ta on sobimatu, ja et ta ei hooli vaestest ja et nad teenivad teda asjata. Et ta ei ole halastav ja mitte kaastundlik Jumal. Mis ei andesta tõsiseid patte. See Jumal lõi need, et elada patu, eriti ebaausate kallike ja et nad ei saa olla lahked.

Mida sa teed päikese, kuu, Wakiga. Ja et Jumal ei püüa asju siin allpool. Mis, kuna kristlastel on pilte ja nad kummardavad neid, siis saate ärgata ja waks, ebajumalaid ja kivid. Ja et pildid on kristlaste ebajumalaid. See, mida preestrid ja jutlustajad jutlustavad jutlustanud, ei ole täiesti tõsi, et palju asju kiidetakse indiaanlaste hirmutamiseks. Ja mis on sama mõistlik uskuda oma esivanemate ja kipi Kip.

See on üsna võimalik kummardada Jeesus Kristust, meie Issandat ja kurat samal ajal, sest mõlemad on juba kokku leppinud ja lõpetanud. Nad ütlevad, et Jeesuse Kristuse ja kurat on üsna võimalik kummardada, sest nad mõlemad on juba kokku leppinud ja lõpetanud Neid küsitletakse ja raskendavad mõningaid usku asjade.

Eriti õnnistatud Kolmsuse sakramendil Jumala ühtsuses ja Jeesuse Kristuse kiretes ja surmades Neitsi Maarja neitsi neitsilikus, enamikul altarile, üldtunnustatud ülestõusmises ja suhteliselt sakramendis Surnud - kuna nad ei osalenud surma ja neil ei olnud teavet, siis neil ei ole usku, mis see oli sakrament. Peruu abielu. On öeldud, et bakalaureuse puudumine vallaline, mõnda aega tuli ebaseaduslikult testida, et abielluda, mitte nii halb ja et see ei ole patt, sest nad teevad seda Jumala teenimiseks.

Mis preester on kurja, metsik, ahne, ebaaus või et tal on muid häbituid pattude, et ta ei ole mõeldud massile ja ei seisata sakramente, mida ta juhib, ja et ta ei tohiks kummardada pilve ja tempot, mis on torni altarile. Inca tsivilisatsioon Lugu. Inci toodab end päikese jumalalt, kes saatis oma lapsed Maale - Manco Kapack'i poeg ja tütarmama OMe.

Lapsed asutati Cusco linna, andis inimestele religiooni ja seadusi, koolitatud mehi, uhiste haiguste kogunimi kasvatavad maad ja toodavad metalle ning naised jutustama ja säilitama majandust. Manco Kapak sai esimene Inku - valitseja ja Mama Olo on tema naine.

Tegelikult olid Incas Peruu Andes väike hõimu. XV sajandi keskel. Pachati alahinnatud maa ümber TitiCaca järv. Järgmise 50 aasta jooksul lõi Inca suur impeeriumi, venitades Columbiast Tšiili. Selles elas umbes 12 sorme liigeste arendamine parast kahju inimest. Riigi keel oli Kechua. Pärast asjata Kapaka surma Ataulp võitis, kuid hispaanlased uhiste haiguste kogunimi võitlusesse.

Läbirääkimised algas. Pizarro otsustas meelitada ataalpu lõksu. Ta kutsus Inca külastama ja temaga kaasas 7 tuhat relvastunud kohtunikke. Hispaanlased haarasid Ataalpu ja tappis peaaegu kogu oma sviit. Incu oli sunnitud armee lahustama ja hispaanlased liitusid Cusco-ga vastupanuta.

AT, kõigepealt valitsesid nad Ataalpi nime, kuid siis võtsid temaga tohutu kulla lunastamine.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Hispaanlased kuulutasid väljalaskeraua Manco Jupani noorema venna kõrgemaid uuringuid. Manko tõstis peagi ülestõusu, kuid ma ei suutnud Cusco võita ja rasket jõuda mägipiirkonda loodud NovoKingi kuningriigi Uhiste haiguste kogunimi valitseja - Tupac Amari i hukati hispaanlased Kunstnik ei ole teada. Arheoloogiamuuseum, antropoloogia ja ajaloo muuseum Peruu. Wikimedia Commons. Inimeste riik ja elu.

Incas kutsus nende riigi "neljaosalise maa". Neli osa keskel oli Cusco, mis asub 3, m kõrgusel merepinnast. Empire maapealne maa jagati kolmeks osaks: kogukonna väljad, "päike", mis sisaldas preestreid ja inkadeid, mis sisaldavad ametnikke, armee, ehitajate, tindi ja selle hoovi ning leskide, vanade inimeste ja leskide alustamist.

Maad "Sun" ja Inca raviti elanikud vabal ajal pärast lepinguosaliste varjatud. Seda täiendavat tööd kutsuti manka. Ta tajuti iga ühise põhjuse püha panusena. Iga inimene Inca osariigis täitis tema rolli talle eraldatud rolli. SAP Inca teemad oli elav Jumal, pärast surma, tema keha lõhnas ja palee, kus ta suri, sai mausoleum. Inca abiellus oma õega, ka jumalik ja lisaks oli tal sadu teist auastmeid.

SAP Inki teemasid nimetasid ise "Incas", kuigi pärilik Inca oli vaid 40 tuhat 12 miljonist inimesest. Etnilised Incas moodustas pealinna aristokraatia: nad olid määratud kõrgematesse positsioonidesse, nad said preestriks. Cusco aristokraadid olid kõrvade suurte kullakehade lihtne õppida.

bold liigesed sorme sormed kaes koore valu liigeste ravi

Hispaanlased kutsusid neid "kõrvadeks" - pähkli, alates walnut - "kõrv". Vallutatud rahvaste juhid töödeldi teise auastme aristokraatiat. Neid kutsuti kuraka. Kuraki staatus oli pärilik. Teistel teemadel valdav enamus olid ühenduse talupojad. Igapäevaelus tegeles talupoeg tema kogukonnaga - aILU.

AILU on koosnes mitmest perekonnast, mis on seotud sugulusega meessoost rida, kes elas üksteise kõrval ja tegelesid ühise tööjõuga. Suures külas võiks olla mõned AILU, igaüks tarastatud seina naabritest. Pärast abielu, talupoeg laekunud ühenduse maa tupu, Piisav, et ennast ja naise toita.

Saidi suurus sõltus mulla viljakust ja suurenesid pärast laste välimust. Kui poiss sündis, sai tema isa veel ühe, kui tüdruk oli pool panna. Ailis, kõik tehti koos.

Mehed koos ehitatud maja uusi ja kui üks neist kutsuti üles teenima uhiste haiguste kogunimi või teenima armee, ülejäänud töödeldud teda panna. Kevadel Sevas, mehed ja naised töötasid lähedal, kuivatatud hümnid. Mehed, kes on rida rida, pigistas maad jalahalaga - pikka kepp koos pronksotsikuga.

Nende jaoks järgiti mitmeid naisi, kes murdsid pronksiga vasakpoolsete kopeeridega komia hoes. Incan Selts töötas igaüks, isegi rasedad naised. Ainult hilisemas raseduse perioodidel lubati neil välja tuua välja. Lapsed aitasid täiskasvanutel.